Przejdź do treści

Historia

Historia Śliwic sięga XII wieku. Nazwę swą wzięły od dzikiej śliwy tarniny, która obficie porastała polanę śliwicką, na skraju której osiedlili się pierwsi przybysze zauroczeni jej kwiecistym kobiercem w okresie wiosennego kwitnięcia. Początkowo Śliwice stanowiły małą osadę, którą zamieszkiwało kilka rodzin trudniących się rybołówstwem, myślistwem, zbieraniem runa i uprawą piaszczystej ziemi.
Do 1309 roku Śliwice stanowiły własność książąt pomorskich, którzy pobudowali w XIII wieku kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny, był on wykonany z drewna i kryty strzechą. Stał on w miejscu obecnego kościoła. Następnie, do 1466 roku Śliwice znajdowały się w rękach Krzyżaków i z tego też okresu pochodzą pierwsze dokumenty źródłowe o Śliwicach, zawarte w aktach Zakonu Krzyżackiego. Wojna trzynastoletnia w latach 1454 - 1466 doprowadziła Zakon do upadku i ziemie te wróciły do Rzeczypospolitej, stając się własnością królewską.
W roku 1618 w miejscu istniejącego kościoła wzniesiono nowy w formie rotundy, wyróżniał się on siedmioma ołtarzami. Bogate wyposażenie kościoła odróżniało go z pośród innych wiejskich kościołów w Prusach Królewskich. Pomimo, że wieś stopniowo się rozwijała, nie ominęły jej przykre następstwa losu. I tak dotykały je grabieże, mordy, zaraza i bieda z powodu kilkuletniej suszy, częściowo strawił je pożar. Wówczas na sejmiku w Toruniu postanowiono uwolnić je od wszelkich obciążeń publicznych na rzecz Skarbu. Aby podnieść zrujnowaną gospodarkę król August II Sas nadał mieszkańcom Śliwic przywilej na mocy, którego ludność mogła swobodnie korzystać z łąk kośnych i pastwisk oraz łowić ryby. Dokument ten zachował się do czasów współczesnych.
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Śliwice dostały się pod panowanie pruskie. Nastał czas niewoli. Prusacy chcąc zniemczyć miejscową ludność zakazali mówić i pisać po polsku. Mimo naporu germanizacji Śliwice rozwijały się nadal. W okresie zaboru pruskiego Śliwice stanowiły ośrodek polskości , którego animatorem po roku 1896 był ks. dr Stanisław Sychowski. Dzięki niemu powstał chałupniczy przemysł wikliniarski i fabryka cygar. Po 1902 roku ks. dr Sychowski rozbudował kościół parafialny, a przy nim pobudowaną piękną grotę Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Plan jej powstania zrodził się w 50-tą rocznicę Objawienia Matki Boskiej w Lourdes. Prace wykonane zostały pod nadzorem konstruktora z Bawarii. Grota wykonana została ze sparowanego w temp. 70 st. C żużlu zmieszanego z cementem i wylanego na szkielet z siatki drucianej.
Natomiast w 1908 pobudowano nowy cmentarz ze wspaniałą kalwarią. Na cmentarzu znajduje się wspólna mogiła 100 Żydów rozstrzelanych przez SS w lutym 1945 roku w trakcie ewakuacji obozu spod Grudziądza.
Leżą tu też mieszkańcy wsi zamordowani w latach wojny 1939 - 1945. Śliwice zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej 19.02.1945 roku.

Wybrana literatura dotycząca dziejów Śliwic i okolic.

 1. Borzyszkowski J., Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu, Gdańskk-Pelplin 2002.
 2. Pro Memoria. Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004). Zebrał i opracował Józef Borzyszkowski, Gdańsk-Elbląg 2008.
 3. Bloch A., Śliwice w starej fotografii, Pelplin 2000.
 4. Bloch A., Śliwice i okolice, Gdynia 2004.
 5. Bloch A., Śliwice i okolice w starej fotografii, Gdynia 2007.
 6. Ćwikliński S., Kościół katolicki w powiecie tucholskim w okresie II wojny światowej, Pelplin 1999.
 7. Wybitni Niepospolici Zasłużeni. Znani i nieznani, czasem zapomniani przedstawiciele regionu. Opracowała Maria Ollick, Tuchola 2004.
 8. Kozłowski W., Powiat tucholski w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Tuchola 1991.
 9. 9Kozłowski W., Powiat tucholski w latach drugiej wojny światowej. Wrzesień 1939-maj 1945, Tuchola 1995.
 10. Mross H., Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995.
 11. Szwankowski J., Powiat tucholski w latach 1875-1920, Tuchola 2005.
 12. Węsierski A., Dzieje parafii o Kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Śliwicach do roku 1772, „Studia Pelplińskie”: 1989.
 13. Węsierski A., Stanisław Sychowski. Ksiądz, administrator parafii w Śliwicach, „Borowiackie Wieści”: 1990, nr 1.
 14. Węsierski A., Dzieje Śliwic o okolic do roku 1772, Śliwice 1990.
 15. Węsierski A., Polskie biblioteki i ich perypetie z cenzurą na terenie parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego, „Zapiski Tucholskie”: 2006.
 16. Węsierski A., Odpis Ustawy Kółka Śpiewu „Orfeusz” w Śliwicach, „Zapiski Tucholskie”: 2006, nr 2.
 17. Węsierski A., Rozwój bibliotekarstwa w parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego, „Studia Pelplińskie”: 2007, T. XXXVII.
 18. Węsierski A., Działalność gospodarcza i kulturalno-oświatowa księdza Teofila Krzeszewskiego, „Zapiski Tucholskie”: 2007, nr 3.
 19. Węsierski A., Ksiądz Ignacy Nawacki (1870-1920), „Zapiski Tucholskie”: 2007, nr 3.
 20. Węsierski A., Ksiądz Teofil Krzeszewski i jego miejsce w polskim ruchu narodowym w zaborze pruskim, „Studia Pelplińskie: 2008, T. XXXIX.
 21. Węsierski A., Przyczynek do dziejów wsi powiatu tucholskiego. Zarys dziejów wsi Lińsk do 1920, „Zapiski Tucholskie”: 2008, nr 4.
 22. Węsierski A., Wykaz Bibliotek na terenie powiatu tucholskiego, „Zapiski Tucholskie”: 2008, nr 4.
 23. Węsierski A., Początki spółdzielczości kredytowej w Śliwicach, „Zapiski Tucholskie”: 2008, nr 4.
 24. Węsierski A., Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920), Śliwice 2009.
 25. Węsierski A., Działalność socjalna i wychowawcza księdza Stanisława Sychowskiego, „Studia Pelplińskie”: 2009, T. XXXX.
 26. Węsierski A., Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939, Tuchola 2012.
 27. Węsierski A., Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografiach, T. I, Śliwice 2012.
 28. Węsierski A., Obchody Święta Niepodległości w powiecie chojnickim i tucholskim w okresie międzywojennym, „Słowo Młodych”. Biuletyn Stowarzyszenia Arcana Historii: 2010, nr 3/(14), nr 4/(15).
 29. Węsierski A., „To ci, co piszą i czytają polskie książki, są najgorszym rozsadnikiem polskiej zarazy” – perypetie polskiej biblioteki w Śliwicach z cenzurą pruską w drugiej połowie XIX wieku, „Słowo Młodych”. Biuletyn Stowarzyszenia Arcana Historii: 2010, nr 3/(14) – nr 4/(15).
 30. Węsierski A., 5000-6000 osób w całym powiecie uczestniczyło w uroczystościach imieninowych w 1934 roku, „Tygodnik Tucholski”: 2011, nr 11.
 31. Węsierski A., Ślady historii naszych osad, „Tygodnik Tucholski”: 2011, nr 13.
 32. Węsierski A., Ludzie dorabiali, pracując w lesie, „Gazeta Pomorska”: 2011, nr 93.
 33. Wieczorek R., Węsierski A., Tajemnica kopalni srebra w Byłyczku, „Gazeta Pomorska”: 2011, nr 139.
 34. Węsierski A., Leksykon historyczny śliwickich wsi, Śliwice 2011.
 35. Węsierski A., Spis oficerów rezerwy z 1939 roku, „Zapiski Tucholskie”: 2009-2010, nr 5-6.
 36. Węsierski A., Statut Towarzystwa Przyjaciół Sceny w Tucholi z 1920 roku, „Zapiski Tucholskie”: 2009-2010, nr 5-6.
 37. Węsierski A., Działalność opiekuńczo-wychowawcza i socjalna księdza dr. Stanisława Sychowskiego nad wychodźstwem w parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie zaborów, [w:] Z problemów Pedagogiki. Uniwersalność opieki międzyludzkiej pod red. T. Biernata, „Zeszyt Naukowy” nr 3/1p/2011, Chojnice 2011.
 38. Węsierski A., Początki Domu Dziecka w Tucholi (1945-1949), [w:] Z problemów Pedagogiki. Uniwersalność opieki międzyludzkiej pod red. T. Biernata, „Zeszyt Naukowy” nr 3/1p/2011, Chojnice 2011.
 39. Węsierski A. , Ksiądz proboszcz Ignacy Nawacki (1870-1948). Przyczynek do dziejów parafii św. Katarzyny w Śliwicach w latach 1928-1948, „Studia Pelplińskie”: 2011, T. XLIV.
 40. Węsierski A., Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939), Śliwice 2011.
 41. Węsierski A., Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939, Tuchola 2012.
 42. Węsierski A., Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii, T. I, Śliwice 2012.
 43. Wesierski A., Udział duchowieństwa katolickiego w obchodach święta 3 Maja w okresie międzywojennym na przykładzie powiatu tucholskiego i chojnickiego, „Studia Pelplińskie”: 2012, T. XLV.
 44. Węsierski A., Wykaz rzymskokatolickich beneficjów parafialnych województwa pomorskiego z 1925 roku, „Studia Pelplińskie”: 2012, T. XLV.
 45. Węsierski A., Czasy krzyżackie – już wtedy była szkoła w Wielkim Mędromierzu, „Tygodnik Tucholski”: 2012 nr 41.
 46. Węsierski A., Obchody Święta Niepodległości w Chojnicach w okresie międzywojennym, „Chojnice 24”: 2012 nr 26.
 47. Węsierski A., Tak obchodziliśmy Święto Niepodległości przed wojną, „Tygodnik Tucholski”: 2012 nr 45.
 48. Węsierski A., Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii, T. II, Śliwice 2012.
 49. Węsierski A., Ksiądz, który chciał być dobry jak... chleb, „Tygodnik Tucholski”: 2013 nr 1.

Fotografie zameszczone dzięki uprzejmości Adama Blocha - autora książki pt. "Śliwice w starej fotografi"

zdjecie 2
zdjecie 1
zdjecie 3

Strony w dziale: