Przejdź do treści

Regulamin Czystości i Porządku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŚLIWICE

Rozdział 1.

Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.);
2) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Śliwice rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Śliwice zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:
1) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3;
3) przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca w celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych;
4) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń
i pracowników jednostki wywozowej;
5) utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych;
6) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony w rozdziale 2 i 3.

§ 4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
9) przeterminowane leki i chemikalia;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
14) zużyte opony;
15) tekstylia i odzież
§ 5. 1. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Odpady niebezpieczne i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej przekazywać do punktów sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Chemikalia oraz zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu ich sprzedaży, bądź do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prowadzenia drobnych prac prowadzonych we własnym zakresie należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów i przekazywać do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Tekstylia i odzież należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Śliwice oraz do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
8. Bioodpady zielone można gromadzić w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia (sąsiednich nieruchomości) i negatywnego oddziaływania na środowisko .
9. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach,
natomiast odpady wskazane w § 4 pkt.1-6 w odpowiednio oznakowanych workach.
§ 6. Fakt posiadania kompostownika należy zgłosić na piśmie do Urzędu Gminy Śliwice.
§ 7. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się ogródek letni, kiosk lub punkt gastronomiczny zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość
zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem oraz do utrzymania czystości i porządku, w tym zmywania chodnika w razie potrzeby, na terenie przylegającym do obiektu w odległości
nie mniejszej niż 2,0 m.
§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu i spalin;
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, służących do użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez zarządcę drogi.
 

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, szczelne, zamykane, odpowiadające
obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nie przepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 4 i o pojemności wynoszącej minimum:
1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 litrów;
2) kosze na odpady o minimalnej pojemności 120 litrów;
3) worki o minimalnej pojemności 60 litrów;
4) kontenery o minimalnej pojemności 5 m 3
.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,
b) segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 litry na każdego ucznia i pracownika;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;
8) dla pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych 20 litrów na jedno łóżko;
9) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych 240 litrów na każdą działkę w okresie od 01 kwietnia do 30 września każdego roku i 120 litrów poza tym okresem;
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności
60 litrów.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników lub worków:
1) kolor żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – przeznaczone do zbierania odpadów metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
2) kolor zielony oznaczony napisem „SZKŁO”- przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) kolor brązowy oznaczony napisem „BIO” – przeznaczone do zbierania bioodpadów;
4) kolor niebieski oznaczony napisem „PAPIER” – przeznaczone do zbierania odpadów z papieru w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
§ 11. Zakazuje się:
1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;
2) w celu utrzymania pojemników, kontenerów lub koszy ulicznych w odpowiednim stanie technicznym nie należy do nich wrzucać: śniegu, lodu, gruzu, gorących popiołów, żużli, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych;
3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej;
6) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne utrzymuje się w należytym stanie sanitarnym poprzez poddanie ich czyszczeniu i dezynfekcji.
§ 12. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.
2. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem
na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z jednostką wywozową.
§ 13. 1. Zarządca drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz
w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
2. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego
§ 14. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.
§ 15. Ustala się następującą częstotliwość odbierania i pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:
1) odpady suche czyli wyselekcjonowane: papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady z budynków jednorodzinnych:
- w okresie od 01.kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
- w okresie od 01 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady z budynków wielolokalowych:
- w okresie od 01.kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień;
- w okresie od 01 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
4) odpady z koszy ulicznych na całym obszarze gminy- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
5) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż co 2 miesiące;
6) z terenów ogródków letnich - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe – przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe – przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 16.1.Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytworzonych nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika lub osadnika, przy zapewnieniu ciągłości użytkowania zbiornika lub osadnika oraz uniemożliwieniu wydostania się nieczystości ciekłych poza zbiornik lub osadnik z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbyć się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

3. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni, objętości osadnika oraz uniemożliwić wydostanie się osadów poza zbiornik, nie rzadziej niż raz na rok

§ 17. Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Śliwice winny być przekazywane do punktu zlewnego.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, powinni, w miarę możliwości:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, nie nadających się do recyklingu, kompostowania;
5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 19. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;
2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych
przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.
§ 20. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.
2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne
wydostanie się zwierzęcia.

Rozdział 7.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może być uciążliwe dla innych osób, uciążliwości hodowli i chowu zwierząt nie mogą wykraczać poza granice
nieruchomości, na której się znajdują.
2. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie w nieruchomościach:
1) zabudowy wielorodzinnej;
2) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego;
3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców.
§ 22. 1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia.
2. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w takiej odległości od granicy sąsiednich nieruchomości, aby nie stanowiły one uciążliwości dla ich właścicieli.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których znajdują się następujące obiekty: punkty zbiorcze odpadów stałych, obiekty zbiorowego żywienia, sklepy oraz hurtownie przechowujące żywność,
budynki wielomieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich.
2. Deratyzację należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku w terminach: od 1 do 31 marca oraz od 1 października do 30 listopada.
 

Uzasadnienie

W związku z art. 9 ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów zmienianej ustawy do aktualnych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.Niniejszy regulamin została zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi (pismo N.HK-072-3/20 z dnia 17.02.2020 r.).W związku z powyższym należało przygotować nową uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice 

Strony w dziale: