Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gmina Śliwice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony sliwice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony sliwice.pl https://sliwice.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Podmiot: Urząd Gminy Śliwice
Adres: ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
E-mail: gmina@sliwice.pl
Telefon: 52 3340710

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.08.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje o kontraście

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast treści do tła strony na poziomie 4,5:1.

Informacje dla niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243), Urząd zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwieniu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dostępne są na stronie https://sliwice.pl/strona/769-informacje-dla-nieslyszacych
Strona www Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/infolinia

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub jej elementów (artykuły, załączniki, treść itp.) prosimy o kontakt e-mailowy: info@sliwice.pl 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-08-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Śliwice.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Arkadiusz Kiełpiński 
e-mail: info@sliwice.pl 
Telefon: 52 3340717

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Spica

 • E-mail: sekretarz@sliwice.pl
 • Telefon: 52 3340711

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Śliwice
 • Adres: ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice
 • E-mail: gmina@sliwice.pl
 • Telefon: 52 3340710

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl/infolinia

 

Dostępność architektoniczna

Brak dostępności architektonicznej.

 

Urząd Gminy Śliwice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony głównej sliwice.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej sliwice.pl. Będziemy stale dążyć do poprawy dostępności cyfrowej na stronie internetowej sliwice.pl Urzędu Gminy Śliwice.

Strony w dziale: