Gmina Śliwice podpisała umowę z wykonawcą rekultywacji składowiska odpadów Przedsiębiorstwem Ekologicznym Budeko z Dopiewa. Oferta najkorzystniejsza opiewa na kwotę 298.890,00 złotych    

W terminie od 25 stycznia do 31 października 2015 roku wykonawca zrealizuje przedmiot umowy obejmujący:

- rekultywację techniczną

- rekultywację  biologiczną

- monitoring składowiska

- wykonania tablicy informacyjnej i pamiątkowej

Gmina Śliwce uczestniczy w Projekcie „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania POIS.02.01.00 II.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu POIS.02.00.00 II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Całkowite dofinansowanie wynosi 95 %, czyli 283.945,50 zł, w tym 85 % pochodzi z budżetu UE, a 10 % stanowi dotacja z WFOŚiGW w Toruniu.

Wkład Gminy Śliwce do projektu wynosi 5 %, czyli 14.994,50 zł.