W dniu 06 lipca Wójt Gminy Śliwice wraz z Panią Skarbnik Haliną Sonik podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariuszem Kurzawą o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części Śliwic Wybudowania pod Osieczną”.

Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Wartość zadania wynosi ponad 976 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi 504.991 zł.

Do czerwca 2018r. zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1 km wodociągowej o długości 2,3 km.

Cel operacji: Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Śliwice. Umożliwi dostosowanie infrastruktury technicznej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej i wodnej w miejscowości Śliwice.

Trwają prace drogowe związane z przebudową drogi gminnej do Linówka na odcinku od skrzyżowania z  drogą powiatową w Łobodzie do końca miejscowości.

Parametry drogi:

- długość 2,5 km,

- szerokość 5 m,

- chodnik o dł. 1,2 km,

- zjazdy na drogi publiczne i indywidualne,

- utwardzone pobocza,

- przejście dla pieszych z wyspą dzielącą,

- wyspa dzieląca na jezdni na wjeździe do miejscowości.

Wykonawcą jest:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Wartość zadania wynosi ponad 1,284 mln zł. Gmina Śliwice pozyskała  dofinansowanie w kwocie 600 tys. zł ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019 oraz z Powiatu Tucholskiego w kwocie ponad 300 tys. zł. Umowa z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Nr 8G/2017 została podpisana dnia 26 lipca 2017 r.

Na podstawie umowy o udział w realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawartej z Nadleśnictwem Tuchola,  Gmina Śliwice otrzymała pomoc finansową na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 010209C zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Okoniny Nadjeziorne” w wysokości  150.000,00 złotych.  

Fotorelacja z inwestycji poniżej:

Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,750 km w obrębie geodezyjnym: Okoniny Nadjeziorne” w wysokości 118.279,01 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
Stosowna umowa została podpisana z Marszałkiem Województwa 5 maja 2016 roku

Natomiast na pozostały odcinek drogi tj. 0,802 km Gmina Śliwice otrzymała dofinansowanie w wysokości 126.479,69 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Kolejna umowa została podpisana z Marszałkiem Województwa 10 listopada 2016 roku

 

W dniu 25 maja Wójt Gminy Śliwice wraz z Panią Skarbnik Haliną Sonik podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariuszem Kurzawą o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kamionka”.