tablica pszok

Gmina Śliwice zakończyła realizację zadania „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Śliwicach” w ramach projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr PSZOK 3/2021 Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 110 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku Działanie    4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy.

Zadanie obejmowało zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Śliwicach o wartości blisko 180 tys. zł przeznaczonego do zbierania, gromadzenia i wywozu odpadów oraz do bieżącej obsługi oraz działań edukacyjnych.

Projekt w zakresie doposażenia jest kontynuacją projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na terenie przy Zakładzie Usług Komunalnych został wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych składający się z wiaty magazynowej na odpady, utwardzonego terenu i drogi dojazdowej, ogrodzenia, bram wjazdowych, nasadzenia zieleni oraz wagi samochodowej o ładowności 60t.

Wyposażenie obiektu obejmuje różnego rodzaju kontenery i pojemniki do odpady komunalne, małą wagę, zgniatarka, tester do baterii i akumulatorów, niszczarkę do dokumentów sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
Ponadto na terenie powstał punkt naprawy oraz punkt wymiany rzeczy używanych nie będących odpadami. Na obiekcie zamontowano tablice edukacyjne i informacyjne, regulamin punktu.

Na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach (ul. Czerska 2, 89-530 Śliwice tel. (52)3340065 ) działa tzw. "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów". Placówka ta zajmuje się odbiorem przedmiotów wielkogabarytowych oraz substancji szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych takich jak:

 • papier,
 • szkło,
 • metal,
 • odpady zielone,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady niebezpieczne i odpady wielogabarytowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opony i gumy,
 • odpady z rozbiórek i budowlane,
 • baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia domowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.