Zastępca Wójta z podpisaną umową

Zastępca Wójta Gminy Śliwce Pani Katarzyna Daszkiewicz podpisała umowę na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Śliwice w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice”. Zakres obejmuje zainstalowanie 49 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawcą jest Firma Handlowa Eltom Tomasz Chimerek z o.o. z Chojnic.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie; Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej).