zastepca wójta gminy śliwice podczas podpisania umowy

Gmina Śliwice podpisała umowę na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Śliwicach Etap I". Zakres obejmuje wykonanie sieci wodociągowej na ul. Słonecznej i Pszennej. Wartość operacji wynosi pond 150 tys zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo-Produkcyjne INSTAL Sp. z o.o. z Nieżychowic.


Inwestycja jest dofinansowania że środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości Śliwice. Umożliwi dostosowanie infrastruktury technicznej do istniejących i przyszłych potrzeb mieszkańców oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Śliwice.