droga szutrowa obok tablica informacyjna o realizowanym projekcie

Gmina Śliwice zakończyła realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na ul. Łowieckiej, Grzybowej i Borowiackiej” Nr RPKP.04.03.00-04-0019/18 zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.32.2018 z dnia 31.01.2019r.


Inwestycja obejmowała wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w zakresie objętym projektem budowlanym . Cel projektu: zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych został osiągnięty.

 

Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 % tj. ponad 580 tys. zł.