Gmina Śliwice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice. W ramach zadania w przyszłym roku zostanie zainstalowanych 49 instalacji fotowoltaicznych i 9 instalacji solarnych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie; Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej).