Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na ul. Łowieckiej, Grzybowej i Borowiackiej" nr RPKP.04.03.00-00-04-0019/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.

Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu ponad 1.2 miliona złotych.
Dofinansowanie w wysokości 85% tj. ponad 960 tys. zł.