Na terenie wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbył piknik edukacyjny dla uczniów z III klasy gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej w Śliwicach. Pracownicy obsługi i urzędu przedstawili zasady funkcjonowania obiektu.

Omówiono "krok po krok" proces przyjmowania odpadów, jakie odpady można tu przywieźć, jak je właściwie segregować, jakie obowiązki ciążą na mieszkańcach.

Na realizację ww. zadania Gmina Śliwice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami (Projekt grantowy nr RPKP.04.02.00-04-0001/18 pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”).
Celem projektu jest ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów, większe wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych pozyskanych odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.

IMG_0917 (Kopiowanie)
IMG_0919 (Kopiowanie)
IMG_0921 (Kopiowanie)
IMG_0922 (Kopiowanie)
IMG_0923 (Kopiowanie)
IMG_0924 (Kopiowanie)
IMG_0926 (Kopiowanie)
IMG_0928 (Kopiowanie)
IMG_0932 (Kopiowanie)
IMG_0934 (Kopiowanie)
IMG_0935 (Kopiowanie)
IMG_0936 (Kopiowanie)
IMG_0937 (Kopiowanie)
IMG_0938 (Kopiowanie)
IMG_0939 (Kopiowanie)
IMG_0941 (Kopiowanie)
IMG_0943 (Kopiowanie)
IMG_0944 (Kopiowanie)
IMG_0946 (Kopiowanie)
IMG_0948 (Kopiowanie)
IMG_0950 (Kopiowanie)
IMG_0953 (Kopiowanie)
IMG_0954 (Kopiowanie)
IMG_0955 (Kopiowanie)
IMG_0956 (Kopiowanie)
IMG_0957 (Kopiowanie)
IMG_0959 (Kopiowanie)
IMG_0960 (Kopiowanie)
IMG_0961 (Kopiowanie)