Trwają prace budowlane związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Czerskiej w Śliwicach. Zakres prac obejmuje: wiatę magazynową na odpady, ogrodzenie z bramami wjazdowymi, wagę najazdową, utwardzenie terenu, drogę wewnętrzna,

wyposażenie (obejmujące różne kontenery i pojemniki do odpadów komunalnych, małą wagę, zgniatarka, tester do baterii i akumulatorów, niszczarka do dokumentów) utworzenie punktu naprawy i punktu wymiany rzeczy używanych nie będących odpadami, nasadzenie zieleni, działania informacyjno – promocyjne oraz edukacyjne.

Do wybudowanego PSZOK przyjmowane będą następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki, chemikalia grupy 20, zużyte baterie i akumulatory z gospodarstw domowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z grupy 20, świetlówki i żarówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie, odpady zielone, bioodpady, zużyte opony, metale.

Celem realizacji projektu jest ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów, większe wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych pozyskanych odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.

Na realizację ww. zadania Gmina Śliwice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami (Projekt grantowy nr RPKP.04.02.00-04-0001/16 pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”).

Głównym celem projektu zaprojektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Gmina Śliwice podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację zadania "Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych" dnia. 08.10.2018r. nr PSZOK 22/2018.

wartość dofinansowania wynosi 752.570,04 zł.

Ankieta Funkcjonowania PSZOK w Śliwicach