W okresie konsultacji społecznych, w tym także podczas spotkania
konsultacyjnego, do projektu Programu nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.