Na podstawie przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy ankiet, sporządzone została ich analiza, która prezentujemy poniżej. Uzyskane od Państwa informacje są uzupełnieniem wiedzy wynikającej z obiektywnych analiz społeczno-gospodarczych lub z ogólnej znajomości problematyki gminy. Szczególnie cenne są te wnioski, które potwierdzają wiedzę wynikającą z innych źródeł – w takiej sytuacji obiektywne dane poparte oczekiwaniami społecznymi, są jednoznaczną wytyczną dla władz gminy, wskazującą potrzebę podjęcia określonych działań.
Wyniki badania zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad programem rewitalizacji, ale przede wszystkim będą stanowiły cenne wskazówki dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Urzędu – realizujących zadania własne w zakresie rozwoju społecznego.
Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym.

Analiza ankiet