rewitalizacjaW gminie Śliwice działania rewitalizacyjne zamierza się przeprowadzić w siedzibie gminy – miejscowości Śliwice.
W Śliwicach identyfikuje się dwa istotne problemy społeczne:
brak oferty spędzania czasu dla ludności starszej (problem związany jest ze zbyt małymi możliwościami lokalowymi funkcjonujących placówek kultury)
duża liczba osób uzależnionych od świadczeń pomocy społecznej (tu należy podkreślić, że problemem nie jest wskaźnik korzystających odniesiony do liczby mieszkańców, a bezwzględnie największa w gminie liczba korzystających).
Liczba osób starszych w miejscowości Śliwice sukcesywnie rośnie – obecnie w grupie poprodukcyjnej jest ponad 320 osób, a prognozy rozwoju ludności wskazują na dalszy wzrost jej liczebności (w grupie 60+ jest ponad 420 osób). Z kolei w rodzinach objętych pomocą społeczną żyje 270 osób, z czego prawie 180 jest objęta pomocą ze względu na ubóstwo.
Miejscowość Śliwice wykazuje największą kumulację powyższych problemów w skali całej gminy – wprawdzie w większości miejscowości zamieszkują osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby starsze, ale w Śliwicach liczba tych osób jest na tyle duża, że stanowią oni bezwzględnie bardzo dużą grupę – wpływającą poprzez skoncentrowanie w jednej miejscowości, w istotny sposób na możliwości rozwojowe całej gminy.


Rewitalizację zamierza się przeprowadzić w obszarze jednej lub obydwu z tych grup docelowych – decyzja zostanie podjęta na etapie szczegółowych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Obecnie nie jest więc jeszcze przesądzone, czy będą to działania ukierunkowane tylko wobec ludności starszej, czy tylko wobec ludności uzależnionej od pomocy społecznej, czy też będą to różne działania adresowane do obydwu tych grup. Wybór będzie zależał od możliwości finansowych, możliwości zaangażowania partnerów ze sfery organizacji pozarządowych do projektu oraz od wyników konsultacji społecznych.
W stosunku do grupy (lub grup) docelowych zostanie przeprowadzony program rozwoju społecznego - dostosowany do potrzeb tej grupy (tych grup) wymagających rewitalizacji. Dla ludności starszej wskazuje się celowość stworzenia programu zagospodarowania wolnego czasu (celem nadrzędnym byłoby stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu wraz z elementami usług opiekuńczych dla ludności starszej). Dla ludności w dużym stopniu uzależnionej od świadczeń systemu pomocy społecznej wskazuje się celowość stworzenia programu umożliwiającego trwałe wyjście z kryzysu (celem nadrzędnym byłoby wyprowadzenie z ubóstwa poprzez zmianę postaw społecznych).
Program będzie realizowany przy współpracy z sektorem NGO (zakłada się tylko uzupełniający udział gminnych instytucji kultury i sportu w realizacji zadań).
Bazą dla działań aktywizacyjnych będzie były dworzec kolejowy, który zamierza się dostosować do pełnienia roli miejsca spotkań i prowadzenia zajęć aktywizujących.