logorewitalizacja

Gmina Śliwice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”. Gminy Program Rewitalizacji zostanie opracowany zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Dotacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 85% oraz budżetu państwa w 5%. Wartość projektu wynosi 39.235,80 PLN.

W okresie konsultacji społecznych, w tym także podczas spotkania
konsultacyjnego, do projektu Programu nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”. Konsultacje prowadzone będą w dniach od 20.03.2017 r. do 27.03.2017 r. Celem konsultacji jest rozpropagowanie wiedzy o Programie oraz zebranie opinii, uwag i wniosków mieszkańców na jego temat.

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice” udostępniony będzie od 20.03.2017 roku na stronie internetowej Gminy, pod adresem: sliwice.pl oraz w Urzędzie Gminy w Śliwicach w pokoju nr 17.

Jednocześnie Wójt Gminy Śliwice zaprasza na spotkanie podsumowujące konsultacje, podczas którego zostanie przedstawiony projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice” i odbędzie się dyskusja. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.

19 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dotyczące tematyki rewitalizacji w Gminie Śliwice.
Podczas spotkana obyła się dyskusja nad założeniami rewitalizacji w gminie, w tym przede wszystkim ustalenie zakresu oczekiwanych przez środowisko Seniorów działań przeciwdziałających wykluczeniu tej grupy. Ponadto w dalszej części przedstawiono informacje o założeniach rewitalizacji w bieżącej perspektywie finansowej oraz o założeniach programu rewitalizacji dla gminy Śliwice.

Prezentacja

Uczniowie Gimnazjum w Śliwicach uczestniczyli w lekcji poświęconej tematyce rewitalizacji.
19 stycznia br. w ramach zajęć szkolnych dla młodzieży gimnazjalnej przeprowadzono lekcję mającą na celu wyjaśnienie problematyki rewitalizacji i zainteresowanie młodzieży zagadnieniami rozwoju społecznego. Lekcja ta została zakończona badaniem ankietowym na temat potrzeb i oczekiwań młodzieży w zakresie rozwoju społecznego

prezentacja

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śliwice”. Planowana jest dyskusja nad założeniami rewitalizacji w gminie, w tym przede wszystkim ustalenie zakresu oczekiwanych przez środowisko Seniorów działań przeciwdziałających wykluczeniu tej grupy. W dalszej części zostaną przedstawienie informacje o założeniach rewitalizacji w bieżącej perspektywie finansowej oraz o założeniach programu rewitalizacji dla gminy Śliwice.

Spotkanie odbędzie się Zmiana terminu!!! 19 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach przy ul. Dworcowej 39.

Ze względu na omawiane tematy, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu.

Na podstawie przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy ankiet, sporządzone została ich analiza, która prezentujemy poniżej. Uzyskane od Państwa informacje są uzupełnieniem wiedzy wynikającej z obiektywnych analiz społeczno-gospodarczych lub z ogólnej znajomości problematyki gminy. Szczególnie cenne są te wnioski, które potwierdzają wiedzę wynikającą z innych źródeł – w takiej sytuacji obiektywne dane poparte oczekiwaniami społecznymi, są jednoznaczną wytyczną dla władz gminy, wskazującą potrzebę podjęcia określonych działań.
Wyniki badania zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad programem rewitalizacji, ale przede wszystkim będą stanowiły cenne wskazówki dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Urzędu – realizujących zadania własne w zakresie rozwoju społecznego.
Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym.

Analiza ankiet