Modernizacja drogi w Brzozowych Błotach

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koszt inwestycji wyniósł blisko 265 tys. zł. Pozyskane środki to 84000,00 zł.

Obraz2Obraz4
Obraz3Obraz72

Modernizacja drogi w Sarniej Górze
Całkowita wartość projektu wyniosła 956498,77 zł z czego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 472046,63 zł. Modernizacja drogi w Sarniej Górze. Działanie zrealizowane w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Obraz5Obraz6

Obraz7Obraz8Obraz9

„Remont i doposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach
Wymienione zostały: instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Wszystkie pomieszczenia przeszły gruntowny remont. Na sali widowiskowej zamontowano panele poprawiające akustykę, nowe kurtyny, klimatyzację oraz efekty świetlne wraz ze sterowaniem. Inwestycja objęła także zakup mebli oraz innych urządzeń i wyposażenia.Koszt całego zadania wyniósł 395 150,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęto PROW na lata 2007-2013 wyniosło 274 761,85 zł.

Obraz16Obraz17
Obraz18Obraz19
Obraz20Obraz21

Budowa centrum turystyczno-kulturalnego w Śliwicach
Projekt współfinansowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013; Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki; 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne.
Projekt zrealizowany w partnerstwie z Powiatem Tucholskim. Tytuł Projektu: „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej. W ramach przebudowy infrastruktury GOK wykonano zadania:
1. Budowa ziemnej widowni wraz z oświetleniem i zadaszeniem;
2. Przebudowa sceny widowiskowej;
3. Budowa wiaty kominkowej wraz z instalacjami;
4. Budowa furtki i bramy oraz ogrodzenia całego terenu;
5. Budowa parkingu, ścieżek wewnętrznych, placu tanecznego, sieci uzbrojenia i zagospodarowanie terenu;
6. Budowa sanitariatów wraz z instalacjami;
7. Wyposażenie wybudowanego kompleksu w sprzęt oświetleniow yi nagłośnieniowy oraz wyposażenie w niezbędne meble.

 

Obraz34Obraz35
Obraz36Obraz37
Obraz38Obraz39Obraz42Obraz44
Obraz40Obraz41
Obraz43Obraz45
Obraz46Obraz47

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Łobody
Koszt inwestycji – 799 801,62 zł

Obraz22Obraz23Obraz24obraz90m

Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Trzcianno w Łobodzie
Koszt inwestycji wyniósł 434 552,80 zł

Obraz26 Obraz29Obraz27Obraz28
Obraz31Obraz30


Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Śliwicach wraz z odwodnieniem

Koszt inwestycji – 118 436,85 zł

Obraz32Obraz33


Projekt obejmujący zadania:
- budowa centrum turystyczno-kulturalnego w Śliwicach;
- budowa parkingu dla samochodów osobowych w Śliwicach;
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Łobody;
- zagospodarowanie plaży przy jez. Trzcianno w Łobodzie
uzyskał 60% dofinansowanie z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013;
Całkowity koszt zadania wyniósł 3 086 268,19 zł.

 

Gmina Śliwice pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wykonanie zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie Śliwice poprzez remont świetlic wiejskich w miejscowościach Okoniny, Łąski Piec, Lisiny, Linówek, Krąg i Lipowa”

W pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Okoninach wykonano gruntowny remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu nowej posadzki, malowaniu ścian. Zagospodarowano teren wokół świetlicy. Dla najmłodszych pojawiło się tam wyposażenie małego placu zabaw.

Okoniny2Okoniny3
Obraz76Okoniny4

W Łąskim Piecu wymieniono pokrycie dachowe budynku. Wewnątrz świetlicy wymieniono instalację elektryczną a także stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nowe posadzki i podłogi, instalację wodno-kanalizacyjną, wydzielono węzeł sanitarny. Teren wokół budynku zagospodarowano i ogrodzono. Wybudowano plac zabaw dla najmłodszych a dla nieco starszych przygotowano teren pod boisko z bramkami.

Obraz84Obraz55Obraz56Obraz74


W budynku świetlicy wiejskiej w Lisinach wymieniono instalację elektryczną, wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową a także dokonano wymiany posadzki i podłogi. Wydzielono również aneks kuchenny. Wybudowano plac zabaw. Teren wokół budynku został zagospodarowany i ogrodzony.

Obraz75Lisiny_plac

W świetlicy w Kręgu całkowitej wymianie uległa instalacja elektryczna, wykonano wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną i wydzielono węzeł sanitarny. Pojawiły się nowe posadzki i podłogi a także wykonano prace malarskie wewnątrz pomieszczeń. Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową. Odnowiono elewację budynku, a teren wokół niego ogrodzono i zagospodarowano. Wybudowano również plac zabaw.

Obraz51 Obraz78
obraz83Obraz77

W Linówku wymieniono instalację elektryczną, wydzielony został węzeł sanitarny. Wykonano nowe posadzki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wewnątrz pomieszczenia. Zagospodarowano terenu wokół świetlicy, wykonano jego ogrodzenie i wybudowano plac zabaw.

Obraz48Obraz49
Obraz50Obraz73


W świetlicy wiejskiej w Lipowej odnowiono elewację, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową.W pomieszczeniach wymieniono instalację elektryczną, wykonano posadzki i podłogi. Wydzielono węzeł sanitarny. Wybudowano plac zabaw, a teren wokół budynku zostanie zagospodarowany.

Obraz80 71_Lipowa
71_Lipowa2 70_Lipowa

Przy nowo wyremontowanych świetlicach powstały miejsca parkingowe, pojawiły się stojaki na rowery, wiaty, ławko-stoły oraz tablice informacyjne. Teren został zagospodarowany dzięki partnerstwu Gminy Śliwice z Powiatem Tucholskim w ramach projektu „Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie". Inwestycję tą podjęto również w miejscowościach: Główka, Okoniny Nadjeziorne, Lubocień i Rosochatka.

Borowiackie_Szlaki_Linwek Obraz86

„Budowa placu zabaw w miejscowości Śliwice i Rosochatka”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwojuobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

30_Plac_zabaw_w_liwicach 31_Plac_zabaw_w_liwicach
Na zdjęciu powyżej plac zabaw w Śliwicach
DSCN9433 DSCN9436
Na zdjęciu powyżej plac zabaw w Rosochatce

Budowa placu zabaw w miejscowości Lubocień

DSCN9418 DSCN9417


Remont mostu w Śliwiczkach
Obraz69Obraz70
Obraz71Obraz68

„Stworzenie miejsca wypoczynku w m. Laski polegającego na budowie dwóch wiat drewnianych utwardzonych z zestawami ławek i stołów, miejsca na ognisko, placu tanecznego oraz placu zabaw dla dzieci”
Całkowita wartość projektu wynosi 28395,78 zł, z czego 16 160,20 zł stanowią środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Laski2012_0 laski2012_1
Laski Laski_plac

„Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Okrągłym w miejscowości Krąg poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej oraz przebudowę drogi dojazdowej wraz z promocją obszaru objętego inwestycją”.

Środki na realizację tego zadania Gmina Śliwice pozyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. Wartość operacji:  328.124,09 zł natomiast pozyskane dofinansowanie wynosiło 226.752,42 zł

 


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami do wsi Okoniny Nadjeziorne i Lińsk Wybudowania, Główka – etap I”.
Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich iróżnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki iludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.628.722,97 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie to 861.084,00 zł. Na przedmiotową inwestycję Gmina Śliwice otrzymała również wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Obraz61 Obraz60