W sobotę 24 czerwca 2017r. na biesiadzie w Śliwicach wystąpiły 3 zespoły ze Śląska: Mona Lisa, Brygida i Robert Łukowscy oraz Duo Fenix.

Serdecznie zapraszamy na doroczny festiwal wędkarski "Lin" nad jęziorem w miejscowości Lińsk. Zaczynamy 2 lipca o godzinie 15:00

 

Zapraszamy serdecznie na emisję audycji na antenie TVP3 Bydgoszcz z cyklu "Seniorzy potrafią" w dniach 28.06 o godz. 19:15, 29.06 o godz. 19:45 oraz 02.07 o godz. 10:15.

Trwają roboty drogowe w związku z przebudową drogi gminnej do miejscowości Kamionka.

Do końca czerwca 2017 na odcinku 1,135 km (od skrzyżowania z drogą powiatową do końca wsi) zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa.   Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.   Cel operacji: operacja wspiera lokalny rozwój na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej do miejscowości Kamionka o długości 1,135 km.

Wójt Gminy Śliwice informuje właścicieli lasów prywatnych, że od dnia 06 czerwca 2017 firma LAS-R - Kamil Piątek z Krakowa na zlecenie i koszt Starosty Tucholskiego przystępuje do prac związanych z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasu tzw. „ operatów” dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Śliwice. Prace taksacyjne wykonywane przez taksatorów w/w. firmy na gruntach potrwają orientacyjnie do końca roku. O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta odrębnym pismem w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Kontakt do Taksatora: Sławomir Szczerba tel. kom. 733 900 321

Wczoraj, 20 czerwca 2017r. w Urzędzie Gminy Śliwice Wójt Gminy Daniel Kożuch wręczył listy gratulacyjne oraz drobne upominki   najlepszym uczniom kończącym gimnazjum. Dla tych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i brali wzorowy udział w życiu szkoły, a także za osiągnięcia sportowe.