Informuję, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych. Od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w ww. punktach będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy.

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach: ul. Dworcowa 39, 89-530 Śliwice, W każdą środę od godz. 13:00 - 17:00

L.p.

Lokalizacja Punktu

Obsługa Punktu

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tucholskim w 2018 r.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Książnica Tucholska,

ul. Pocztowa 7B,

89-500 Tuchola

Radcy Prawni
i Adwokaci

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

2.

Gminny Ośrodek
Kultury,

ul. Szkolna 4,

89-511 Cekcyn

Fundacja

HONESTE VIVERE

ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa

Radca Prawny

----

----

----

8:00 – 12:00

----

3.

Gminny Ośrodek
Kultury,

ul. Główna 35,

89-520 Gostycyn

Fundacja

HONESTE VIVERE

ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa

Radca Prawny

----

----

----

13:00 – 17:00

----

4.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej,

ul. Główna 19,

89-506 Kęsowo

Fundacja

HONESTE VIVERE

ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa

Radca Prawny

----

----

----

----

8:00 – 12:00

5.

Urząd Gminy
w Lubiewie,

ul. Hallera 9,

89-526 Lubiewo

Fundacja

HONESTE VIVERE

ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa

Radca Prawny

----

----

8:00 – 12:00

----

----

6.

Gminny Ośrodek Kultury,

ul. Dworcowa 39,

89-530 Śliwice

Fundacja

HONESTE VIVERE

ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa

Radca Prawny

----

----

13:00 - 17:00

----

----

 Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Podstawa prawna: Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)

Art. 4.

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.