Wójt Gminy Śliwice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/2 w miejscowości Śliwice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.05.2017 r. do 06.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Śliwice, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Śliwice o godzinie 11:00.

Obwieszczenie w załączniku: Obwieszczenie