Uprzejmie zapraszam, na XXVIII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o  godz. 9.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice. 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów  gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał.

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań wykonywanych w okresie   między  sesjami.     

7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje składane przez radnych na obradach poprzedniej sesji Rady Gminy.  

8. Realizacja planu pracy Rady Gminy Śliwice:

  a) ocena rynku pracy – stan bezrobocia,

  b) informacja na temat funkcjonowania w 2016 r. GBP i GOK oraz plan pracy i przygotowanie do sezonu turystycznego na 2017 rok,

  c) informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej,

  d) ochrona środowiska oraz realizacja uchwały o utrzymaniu czystości i porządku oraz działalność ZUK,

  e) sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

9. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy w okresie między sesjami.

10. Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śliwice,

   b) zniesienia formy ochrony przyrody dwóch drzew uznanych za pomniki przyrody,

   c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2017 rok,

   d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUK w Śliwicach za 2016 rok,

   e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Śliwicach za 2016 rok.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zwoliński   

           

MATERIAŁ SESYJNY