TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

2. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1)  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach;

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śliwicach;

3) Posterunku Policji w Śliwicach;

4) oświaty;

5) SP ZOZ w Śliwicach;

3. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także przedstawiciele podmiotów innych niż określone w pkt 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej „Zespołem” współpracują na rzecz kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych w środowisku lokalnym w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

5. Obszarem działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest teren Gminy Śliwice.

 

§ 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu.

1. Członków Zespołu powołuje Wójt Gminy Śliwice, po uprzednim wyrażeniu zgody na pracę w Zespole przez osoby zainteresowane.

2. Odwołania członka Zespołu dokonuje Wójt Gminy Śliwice w sytuacji:

a) zgonu członka Zespołu,

b) złożenia pisemnej rezygnacji z pracy w Zespole,

c) uzasadniony wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach.

 

§ 3. Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Cele Zespołu:

-        pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów;

-        efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu;

-        współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

-        tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych, m.in.         z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości   i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej;

-        inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych            i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu na danym obszarze;

-        rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

§ 4. Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Cele Zespołu realizowane są poprzez:

-        ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grupy, środowiska dysfunkcyjnego znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, podejmowanie działań, w tym celu przewidzianych przepisami prawa;

-        udzielanie pomocy, w szczególności specjalistycznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa prawnego, osobom, rodzinom, grupom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów;

-        podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

-        udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie;

-        podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”;

-        działania skierowane do całego środowiska, którego problem dotyczy.

 

§ 5. Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych związanych              z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków.

3. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

4. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach, który zapewnia jego obsługę organizacyjno-techniczną.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół oraz listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu,

7. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być tworzone grupy robocze w celu pracy nad konkretnymi indywidualnymi przypadkami.

8. W skład grup roboczych mogą wchodzić osoby spoza Zespołu, znajdujące się na liście osób uprawnionych do zasiadania w grupach roboczych, sporządzonej przez Zespół                i zatwierdzonej przez Wójta Gminy.

9. Na liście uprawnionych do wchodzenia w skład grup roboczych Zespołu znajdować się będą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia.

10. Skład grup roboczych uzależniony jest od potrzeb i skali problemu, uwzględnia terytorium i środowisko danego przypadku – może być zmienny. W skład grupy roboczej musi wchodzić co najmniej jeden członek Zespołu.

11. Pracami Zespołu i grup roboczych kieruje Przewodniczący Zespołu.

12. Grupy robocze przedstawiają Przewodniczącemu Zespołu informację o podjętych działaniach, planach i zamierzeniach w stosunku do przypadku, którym się zajmują.

 

§ 6. Zwoływanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

1. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy członek Zespołu. Osoba zgłaszająca sprawę ustala z Przewodniczącym skład, miejsce i termin posiedzenia grupy roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik Nr 1.

2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej na podstawie kwestionariusza zgłoszeniowego, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.

3. Posiedzenia grup roboczych powoływane są w zależności od występujących potrzeb.

4. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie grupy roboczej osoby wskazane                            w kwestionariuszu. Przewodniczący nie może odmówić prawa obecności na posiedzeniu żadnemu z pozostałych członków Zespołu.

5. Posiedzenie Zespołu i grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach. Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji zaangażowanych w udzielanie pomocy.

6. Wszyscy członkowie Zespołu spotykają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące celem zapoznania się z zakresem wsparcia udzielonego przez poszczególne grupy robocze.

 

§ 7. Postępowanie na rzecz osób, rodzin, grup i środowiska.

1. Grupa robocza powołana w sprawie spotyka się minimum dwa razy.

2. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie, określający osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy roboczej.

3. Plan pomocy, o którym mowa w pkt 2, może być ustalany przy udziale osoby, rodziny, których sprawa dotyczy. W każdej sytuacji osoby, rodziny, zainteresowane winny być poinformowane o podejmowanych działaniach.

4. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane są przez członków podjęte działania na rzecz osoby, rodziny. Grupa wstępnie ocenia stopień realizacji przyjętego planu działań,         w razie potrzeby wprowadza niezbędne korekty w celu optymalnego działania. W razie potrzeby istnieje możliwość zwoływania kolejnych spotkań w danej sprawie.

 

§ 8. Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu i grup roboczych.

1. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach statystycznych ewaluacyjnych oraz ewaluacyjnych dane dotyczące m.in. ilości spraw skierowanych do Zespołu, składu poszczególnych grup roboczych, efektów pracy grup roboczych. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji zadań przez grupy oraz w razie potrzeby dokonuje niezbędne korekty.

2. W ramach pracy z osobą, rodziną gromadzona jest następująca dokumentacja:

a) kwestionariusz zgłoszeniowy – dokument potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia przez grupy robocze, do kwestionariusza dołączane są kopie dokumentów          w sprawie, załącznik nr 1,

b) pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa dotyczy, załącznik nr 2, zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych (np. zagrożenia dobra dziecka) grupę roboczą zwołuje się w trybie natychmiastowym, bez wymaganej zgody,

c) plan działań grupy roboczej – opis zadań dla poszczególnych członków grupy, stanowiący załącznik nr 3,

d) monitoring działań grup roboczych – realizacja zadań określonych w planie działań przez członków grupy roboczej, stanowiący załącznik nr 4.

3. Ponadto dokumentację posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecności.

4. Dokumentacja, o której mowa w pkt 2 i 3, jest gromadzona w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4