Uchwała Nr XVII/132/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XVII/132/2016
Rady Gminy Śliwice

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446 j.t.) , art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.  [1])) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.  [2])) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.Przyjąć Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.Traci moc uchwała Nr XXI/152/05 z dnia 24 marca 2005 r. Rady Gminy Śliwice w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach ( Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 40, poz. 803 z dnia 13 kwietnia 2005r.), uchwała Nr XXIII/153/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 6 listopada 2008 r.w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 157 poz. 2441 z dnia 4 grudnia 2008 r.), uchwały Nr XXVIII/195/09  Rady Gminy Śliwice z dnia  27 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 48, poz.1013 z dnia 12 maja 2011r.) oraz uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Śliwice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


ZbigniewZwoliński

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/132/2016
Rady Gminy Śliwice
z dnia 26 kwietnia2016 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach jest jednostką organizacyjną gminy Śliwice, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

§2.Terenem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach  jest obszar  gminy Śliwice.

§3.Siedziba  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach znajduje się w Śliwicach ul. Ks. dra St. Sychowskiego 28.

§4.Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone  z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania.

§5.Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach

ul. Ks. dra St. Sychowskiego 28

89-530 Śliwice

Rozdział 2.
Cele i zadania.

§6.Celem pomocy społecznej jest:

1)zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im życia w warunkach  odpowiadających godności człowieka;

2)umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

3)podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§7.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm);

2)ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);

3)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);

4)ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.);

5)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

6)ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.);

7)ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2015 r. poz. 121
z późn. zm.);

8)ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm);

9)ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581 z późn. zm.);

10)ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156);

11)ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286);

12)ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224);

13)ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.);

14)ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);

15)ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

16)ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.);

18)ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.966  z późn. zm.);

19)ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059);

20)uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024 z późn. zm.);

21)ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz. 195).

22)uchwał Rady Gminy Śliwice i Zarządzeń Wójta Gminy Śliwice;

23)i innych ustaw i aktów prawnych związanych z realizacją polityki społecznej, w szczególności o charakterze realizacji osłon socjalnych.

§8.Do zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1)przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

2)pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi;

3)prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4)analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

5)realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6)rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

7)opracowanie i realizacja Gminnej Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz gminnych programów pomocy społecznej;

8)sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej;

9)pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin.

 

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§9.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje całością pracy jednostki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz działa w granicach uprawnień określonych w upoważnieniach udzielonych przez Wójta Gminy Śliwice.

§10.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniany jest przez Wójta Gminy.

§11.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje administracyjne organu I instancji w sprawach indywidualnych mieszkańców gminy z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy, zgodnie z ustawami szczegółowymi.

§12.Wójt Gminy na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może udzielić upoważnienia innej osobie do wydawania decyzji administracyjnych.

§13.Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§14.Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy ustawy o pomocy społecznej, a także inne ustawy szczegółowe w tym zakresie.

§15.Umowę o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje Kierownik.

§16.W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  zatrudnia się pracowników zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o pracownikach samorządowych.

Rozdział 4.
Nadzór i kontrola nad jednostką

§17.Wójt Gminy Śliwice sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej w sposób i w trybie określony w ustawach szczegółowych.

§18.Nadzór nad realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Wojewoda  Kujawsko-Pomorski.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa i mienie.

§19.Działalność  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oparta jest na przepisach regulujących działalność jednostek budżetowych i finansowana jest z:

1)środków własnych gminy;

2)dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych;

3)innych  źródeł.

§20.Podstawą działalności Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie gminy.

§21.Plan finansowy ustala i po zatwierdzeniu przez Radę Gminy realizuje Kierownik Ośrodka.

§22.Planowanie i wydatkowanie środków finansowych następuje zgodnie z klasyfikacją budżetową.

§23.Tryb pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny.

§24.Kierownik upoważniony jest do zawierania umów cywilno – prawnych w imieniu Ośrodka.

§25.Kierownik podejmuje inne czynności prawne w granicach zwykłego zarządu związane z prowadzeniem Ośrodka i w zakresie jego zadań ustawowych.

§26.W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni osoba wskazana przez Kierownika.

§27.Obsługa  finansowo - księgowa prowadzona jest przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§28.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§29.Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Uzasadnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej i zadań z zakresu administracji rządowej. Podejmowanie oraz realizacja przez Ośrodek nowych zadań powoduje, iż dotychczasowy Statut nie odzwierciedla założeń ustawowych. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.


[1])Dz.U. z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz.1359, poz. 1607, poz. 1830, z 2016 r. poz. 195.

[2])Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117,  poz.1130,  poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358,  poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150.