Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) - dalej Rozporządzenie, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych od dnia
25 MAJA 2018 roku:


Administratorem  podanych przez Panią/Pana danych, przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach, ul. ks.dr.St. Sychowskiego 28, 89-530 Śliwice, nr telefonu (52) 3340727, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 2. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 4. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 5.         W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana, zdaniem przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach, przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

 8. Pani/Pana dane nie są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki. 

Administrator Danych Osobowych

Kierownik GOPS w Śliwicach

 

Do pobrania

Druk wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych