dodatek osłonowy dla polskich rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że można składać wnioski o świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy jest kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

  1. roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku,
  2. roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Kto tworzy gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione
lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku wynosi:

  • dla 1-osobowego gospodarstwa domowego 400 zł  lub 500 zł*,
  • dla 2-3 osobowego gospodarstwa domowego 600 zł lub 750 zł*,
  • dla 4-5 osobowego gospodarstwa domowego 850 zł lub 1062,50 zł*,
  • dla 6-osobowego i więcej gospodarstwa domowego 1150 zł lub 1437,50 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie  pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Formy składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w formie:

  • elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • tradycyjnie (w wersji papierowej).

Terminy składania wniosku

Jeśli wniosek złożony zostanie do 31 stycznia 2022r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata do 31 marca, druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022r.

Jeśli wniosek złożony od 01 lutego 2022r. do 31 października 2022r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo do 2 grudnia 2022r.

Wnioski złożone po 31 października 2022r. nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosku:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach

ul. Ks. Sychowskiego 28

89 – 530 Śliwice

telefon: 523340728, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące przyznania dodatku

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest  przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku wskazania poczty elektronicznej wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego
w urzędzie.

Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

pdfwzór wniosku o dodatek osłonowy.pdf

pdfwskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy.pdf

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania