Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach podaje do wiadomości informację dotyczącą możliwości korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- podprogram 2019.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla instytucji Pośredniczącej i benificjentów kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwałalub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej) , których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1402,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej

  • 1056,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Wyżej wymienione dochody netto stanowią 200% kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej.
Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ Podprogram 2019 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach od dnia 1.08.2019r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy. Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.
Osoby, które korzystały z w/w pomocy również są zobowiązane do ponownego przeliczenia i zakwalifikowania.

programop zywnosc logosy