Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach podaje do wiadomości informację dotyczącą możliwości korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- podprogram 2018.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej) , których dochód na osobę nie przekracza kwoty: od 1 października 2018.

- 1402,00 zł(netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1056,00 zł (netto) w przypadku rodziny

Wyżej wymienione dochody netto stanowią 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy. Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenia oświadczenia.

W załączniku poniżej znajduje się druk oświadczenia o uzyskiwanym dochodzie oraz objaśnienia co należy wliczyć do dochodu osoby/rodziny.

ZałącznikdocZałącznik oświadczenia z objaśnieniami