Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Termin składania wniosków od 01 września 2018r. do 17 września 2018r.(w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018r.).

 

Stypendium przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

zamieszkałym na terenie Gminy Śliwice

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.).

UWAGA:Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358).

Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, tj. za miesiąc sierpień 2018r., a w przypadku utraty dochodów, z miesiąca w którym wniosek został złożony. 

Stypendium szkolne może być realizowane w formie:

1.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, zajęć sportowych, recytatorskich, tanecznych, informatycznych, zajęć na basenie i innych, a także realizowanych przez szkołę wyjazdów do kin i teatrów, wycieczek szkolnych i innych,

2.pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności:
a) zakup podręczników szkolnych nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, słowników, atlasów, map oraz innych tego typu publikacji na różnych nośnikach, innych pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, zeszytów, plecaków, tornistrów, tusz do drukarki, pokrycia kosztów abonamentu internetowego w trakcie nauki szkolnej, itp.
b) zakup stroju sportowego wymaganego w procesie nauki, tj.: odzieży sportowej – spodenek, szortów, koszulek, podkoszulków, getrów, dresów lub bluzy i spodni sportowych, kąpielówek, kostiumu pływackiego, czepka, okularów pływackich i innych,
c) zakup obuwia sportowego: tenisówek, halówek, trampek, klapek na basen, itp.
d) zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w szkołach, kolegiach i ośrodkach np.: farb, płócien, pędzli, instrumentów muzycznych itp.

3.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.

4.świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w GOPS Śliwice tych dokumentów. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki/faktury od sierpnia 2018r. (abonament internetowy od września 2018r.).

Wszelkie informacje dotyczące przyznania stypendium udzielane są w GOPS w Śliwicach.

Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania na stronie https://gops.sliwice.pl/349-stypendium-szkolne-2018-2019