$ 1

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
  2. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin biblioteki.
  3. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych, zakaz palenia tytoniu.

$ 2

  1. W czytelni można korzystać z wszystkich materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece.
  2. Przyniesienie do biblioteki własnych książek i czasopism należy zgłosić bibliotekarzowi.
  3. Wypożyczonych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni.

$ 3

Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący go temat, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

$ 4

  1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i innych materiałów udostępnionych mu w czytelni.
  2. Za uszkodzone książki i inne materiały biblioteczne czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokości określa dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tego tytułu Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

$ 5

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

$ 6

Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszgo regulaminu może być czasowy a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji bibliotekarza i występuje z wnioskiem do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach.