POSTANOWIENIE OGÓLNE:

$ 1

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.

$ 2

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

$ 3

 1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Polski.
 2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania.
  • złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły

$ 4

 1. Biblioteka ma prawo pobrać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:
  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy Śliwice /kaucje ustala Dyrektor od każdego wypożyczonego tomu/
  • przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych /kaucja w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej /wysokości kaucji określa bibliotekarz/
 2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja staje się własnością Biblioteki, przeznaczoną na jej cele statutowe.

$ 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

$ 6

 1. Jednorazowe czytelnik może wypożyczyć do 3 książek. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może na prośbę przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

$ 7

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważane uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz , zależności od aktualnej wartości rynkowej książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej- inną książkę nie mniejszej wartości, przydatnej bibliotece.

$ 8

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w $ 6 ust.2, Biblioteka może pobrać opłaty w kwocie 2 zł od wolumina za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
 3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek.
 4. Jeśli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

$9

 1. W GBP w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych stosuje się postanowienie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych ustaw i rozporządzeń krajowych w tym zakresie .
 2. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Śliwicach, zwana dalej ,,Administratorem".
 3. Dane osobowe czytelników gromadzone przez Administratora są przetwarzane w:
  • celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych;
  • celach statystycznych;
  • celu odzyskania wypożyczonych materiałów bibliotecznych i uregulowania zobowiązań względem GBP, o których mowa niniejszym Regulaminie
 4. Administrator w celu udostępniania zbiorów bibliotecznych gromadzi następujące dane osobowe czytelnika, który podpisał deklarację zobowiązania:
  • imię i nazwisko;
  • data urodzenia;
  • nr. PESEL;
  • adres zamieszkania lub adres korespondencji;
  • wykształcenie, zawód, miejsce pracy, zajmowane stanowisko lub pełną funkcję;
  • numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
  • numer karty bibliotecznej;
  • informacje identyfikujące osoby fizyczne, zawarte w gromadzonych przez bibliotekę materiałach bibliotecznych;
 5. Czytelnik ma prawo względu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych.
 7. Czytelnik ma prawo do odwołania zgody, o której mowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 3 do niniejszego Regulaminu.

 8. GBP zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Dane osobowe czytelnika przechowywane są do chwili:
  • śmierci czytelnika;
  • odwołania zgody przez czytelnika, co jest równoznaczne z niemożliwością korzystania ze zbiorów bibliotecznych GBP;
  • gdy nie korzystał ze zbiorów bibliotecznych przez okres trzech lat od momentu zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych i uregulowaniu zobowiązań względem GBP.
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE;

$ 10

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Śliwicach.

$ 11

Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Gminnej Biblioteki.