Historia Śliwic sięga XII wieku. Nazwę swą wzięły od dzikiej śliwy tarniny, która obficie porastała polanę śliwicką, na skraju której osiedlili się pierwsi przybysze zauroczeni jej kwiecistym kobiercem w okresie wiosennego kwitnięcia. Początkowo Śliwice stanowiły małą osadę, którą zamieszkiwało kilka rodzin trudniących się rybołówstwem, myślistwem, zbieraniem runa i uprawą piaszczystej ziemi.
Do 1309 roku Śliwice stanowiły własność książąt pomorskich, którzy pobudowali w XIII wieku kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny, był on wykonany z drewna i kryty strzechą. Stał on w miejscu obecnego kościoła. Następnie, do 1466 roku Śliwice znajdowały się w rękach Krzyżaków i z tego też okresu pochodzą pierwsze dokumenty źródłowe o Śliwicach, zawarte w aktach Zakonu Krzyżackiego. Wojna trzynastoletnia w latach 1454 - 1466 doprowadziła Zakon do upadku i ziemie te wróciły do Rzeczypospolitej, stając się własnością królewską.
W roku 1618 w miejscu istniejącego kościoła wzniesiono nowy w formie rotundy, wyróżniał się on siedmioma ołtarzami. Bogate wyposażenie kościoła odróżniało go z pośród innych wiejskich kościołów w Prusach Królewskich. Pomimo, że wieś stopniowo się rozwijała, nie ominęły jej przykre następstwa losu. I tak dotykały je grabieże, mordy, zaraza i bieda z powodu kilkuletniej suszy, częściowo strawił je pożar. Wówczas na sejmiku w Toruniu postanowiono uwolnić je od wszelkich obciążeń publicznych na rzecz Skarbu. Aby podnieść zrujnowaną gospodarkę król August II Sas nadał mieszkańcom Śliwic przywilej na mocy, którego ludność mogła swobodnie korzystać z łąk kośnych i pastwisk oraz łowić ryby. Dokument ten zachował się do czasów współczesnych.
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Śliwice dostały się pod panowanie pruskie. Nastał czas niewoli. Prusacy chcąc zniemczyć miejscową ludność zakazali mówić i pisać po polsku. Mimo naporu germanizacji Śliwice rozwijały się nadal. W okresie zaboru pruskiego Śliwice stanowiły ośrodek polskości , którego animatorem po roku 1896 był ks. dr Stanisław Sychowski. Dzięki niemu powstał chałupniczy przemysł wikliniarski i fabryka cygar. Po 1902 roku ks. dr Sychowski rozbudował kościół parafialny, a przy nim pobudowaną piękną grotę Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Plan jej powstania zrodził się w 50-tą rocznicę Objawienia Matki Boskiej w Lourdes. Prace wykonane zostały pod nadzorem konstruktora z Bawarii. Grota wykonana została ze sparowanego w temp. 70 st. C żużlu zmieszanego z cementem i wylanego na szkielet z siatki drucianej.
Natomiast w 1908 pobudowano nowy cmentarz ze wspaniałą kalwarią. Na cmentarzu znajduje się wspólna mogiła 100 Żydów rozstrzelanych przez SS w lutym 1945 roku w trakcie ewakuacji obozu spod Grudziądza.
Leżą tu też mieszkańcy wsi zamordowani w latach wojny 1939 - 1945. Śliwice zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej 19.02.1945 roku.

Fotografie zameszczone dzięki uprzejmości Adama Blocha
- autora książki pt. "Śliwice w starej fotografi"

 

 

 

 

 


Wybrana literatura dotycząca dziejów Śliwic i okolic.
1/ Borzyszkowski J., Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu, Gdańskk-Pelplin 2002.
2/ Pro Memoria. Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004). Zebrał i opracował Józef Borzyszkowski, Gdańsk-Elbląg 2008.
3/ Bloch A., Śliwice w starej fotografii, Pelplin 2000.
4/ Bloch A., Śliwice i okolice, Gdynia 2004. 5/ Bloch A., Śliwice i okolice w starej fotografii, Gdynia 2007.
6/ Ćwikliński S., Kościół katolicki w powiecie tucholskim w okresie II wojny światowej, Pelplin 1999.
7/ Wybitni Niepospolici Zasłużeni. Znani i nieznani, czasem zapomniani przedstawiciele regionu. Opracowała Maria Ollick, Tuchola 2004.
8/ Kozłowski W., Powiat tucholski w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, Tuchola 1991.
9/ Kozłowski W., Powiat tucholski w latach drugiej wojny światowej. Wrzesień 1939-maj 1945, Tuchola 1995.
10/ Mross H., Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995.
11/ Szwankowski J., Powiat tucholski w latach 1875-1920, Tuchola 2005.
12/ Węsierski A., Dzieje parafii o Kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny w Śliwicach do roku 1772, „Studia Pelplińskie”: 1989.
13/ Węsierski A., Stanisław Sychowski. Ksiądz, administrator parafii w Śliwicach, „Borowiackie Wieści”: 1990, nr 1.
14/ Węsierski A., Dzieje Śliwic o okolic do roku 1772, Śliwice 1990.
15/ Węsierski A., Polskie biblioteki i ich perypetie z cenzurą na terenie parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego, „Zapiski Tucholskie”: 2006.
16/ Węsierski A., Odpis Ustawy Kółka Śpiewu „Orfeusz” w Śliwicach, „Zapiski Tucholskie”: 2006, nr 2.
17/ Węsierski A., Rozwój bibliotekarstwa w parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego, „Studia Pelplińskie”: 2007, T. XXXVII.
18/ Węsierski A., Działalność gospodarcza i kulturalno-oświatowa księdza Teofila Krzeszewskiego, „Zapiski Tucholskie”: 2007, nr 3.
19/ Węsierski A., Ksiądz Ignacy Nawacki (1870-1920), „Zapiski Tucholskie”: 2007, nr 3.
20/ Węsierski A., Ksiądz Teofil Krzeszewski i jego miejsce w polskim ruchu narodowym w zaborze pruskim, „Studia Pelplińskie: 2008, T. XXXIX.
21/ Węsierski A., Przyczynek do dziejów wsi powiatu tucholskiego. Zarys dziejów wsi Lińsk do 1920, „Zapiski Tucholskie”: 2008, nr 4.
22/ Węsierski A., Wykaz Bibliotek na terenie powiatu tucholskiego, „Zapiski Tucholskie”: 2008, nr 4.
23/ Węsierski A., Początki spółdzielczości kredytowej w Śliwicach, „Zapiski Tucholskie”: 2008, nr 4.
24/ Węsierski A., Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920), Śliwice 2009.
25/ Węsierski A., Działalność socjalna i wychowawcza księdza Stanisława Sychowskiego, „Studia Pelplińskie”: 2009, T. XXXX.
26/ Węsierski A., Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939, Tuchola 2012.
27/ Węsierski A., Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografiach, T. I, Śliwice 2012.
28/ Węsierski A., Obchody Święta Niepodległości w powiecie chojnickim i tucholskim w okresie międzywojennym, „Słowo Młodych”. Biuletyn Stowarzyszenia Arcana Historii: 2010, nr 3/(14), nr 4/(15).
29/ Węsierski A., „To ci, co piszą i czytają polskie książki, są najgorszym rozsadnikiem polskiej zarazy” – perypetie polskiej biblioteki w Śliwicach z cenzurą pruską w drugiej połowie XIX wieku, „Słowo Młodych”. Biuletyn Stowarzyszenia Arcana Historii: 2010, nr 3/(14) – nr 4/(15).
30/ Węsierski A., 5000-6000 osób w całym powiecie uczestniczyło w uroczystościach imieninowych w 1934 roku, „Tygodnik Tucholski”: 2011, nr 11.
31/ Węsierski A., Ślady historii naszych osad, „Tygodnik Tucholski”: 2011, nr 13.
32/ Węsierski A., Ludzie dorabiali, pracując w lesie, „Gazeta Pomorska”: 2011, nr 93.
33/ Wieczorek R., Węsierski A., Tajemnica kopalni srebra w Byłyczku, „Gazeta Pomorska”: 2011, nr 139.
34/ Węsierski A., Leksykon historyczny śliwickich wsi, Śliwice 2011.
35/ Węsierski A., Spis oficerów rezerwy z 1939 roku, „Zapiski Tucholskie”: 2009-2010, nr 5-6.
36/ Węsierski A., Statut Towarzystwa Przyjaciół Sceny w Tucholi z 1920 roku, „Zapiski Tucholskie”: 2009-2010, nr 5-6.
37/ Węsierski A., Działalność opiekuńczo-wychowawcza i socjalna księdza dr. Stanisława Sychowskiego nad wychodźstwem w parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie zaborów, [w:] Z problemów Pedagogiki. Uniwersalność opieki międzyludzkiej pod red. T. Biernata, „Zeszyt Naukowy” nr 3/1p/2011, Chojnice 2011.
38/ Węsierski A., Początki Domu Dziecka w Tucholi (1945-1949), [w:] Z problemów Pedagogiki. Uniwersalność opieki międzyludzkiej pod red. T. Biernata, „Zeszyt Naukowy” nr 3/1p/2011, Chojnice 2011.
39/ Węsierski A. , Ksiądz proboszcz Ignacy Nawacki (1870-1948). Przyczynek do dziejów parafii św. Katarzyny w Śliwicach w latach 1928-1948, „Studia Pelplińskie”: 2011, T. XLIV.
40/ Węsierski A., Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939), Śliwice 2011.
41/ Węsierski A., Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939, Tuchola 2012.
42/ Węsierski A., Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii, T. I, Śliwice 2012.
43/ Wesierski A., Udział duchowieństwa katolickiego w obchodach święta 3 Maja w okresie międzywojennym na przykładzie powiatu tucholskiego i chojnickiego, „Studia Pelplińskie”: 2012, T. XLV.
44/ Węsierski A., Wykaz rzymskokatolickich beneficjów parafialnych województwa pomorskiego z 1925 roku, „Studia Pelplińskie”: 2012, T. XLV.
45/ Węsierski A., Czasy krzyżackie – już wtedy była szkoła w Wielkim Mędromierzu, „Tygodnik Tucholski”: 2012 nr 41.
46/ Węsierski A., Obchody Święta Niepodległości w Chojnicach w okresie międzywojennym, „Chojnice 24”: 2012 nr 26.
47/ Węsierski A., Tak obchodziliśmy Święto Niepodległości przed wojną, „Tygodnik Tucholski”: 2012 nr 45.
48/Węsierski A., Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii, T. II, Śliwice 2012.
49/ Węsierski A., Ksiądz, który chciał być dobry jak... chleb, „Tygodnik Tucholski”: 2013 nr 1.