Uchwała Nr VI/40/15
Rady Gminy Śliwice

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zwolnień wpodatku od nieruchomości związanych zinwestycjami realizowanymi przez przedsiębiorstwa na terenie Gminy Śliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm [1]) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy deminimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013) uchwala się, co następuje:

§1. 1.Zwolnienie w podatku od nieruchomości dotyczy nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Śliwice.

2.Zwalnia się z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w uchwale, nieruchomości lub ich części położone na terenie Gminy Śliwice, na których dokonano inwestycji powodujących powstanie nowych miejsc pracy.

3.Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje grunty, na których dokonano inwestycji, nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo powstałe budowle lub ich części oraz obiekty oinnym przeznaczeniu, wktórych dokonano inwestycji w celu zaadaptowania ich na prowadzenie działalności gospodarczej.

4.Zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3 następuje:

1)na okres 1 roku - jeżeli utworzono 1 nowe miejsce pracy;

2)na okres 2 lat- jeżeli utworzono od 2 do 5 nowych miejsc pracy;

3)na okres 3 lat - jeżeli utworzono 6 i więcej nowych miejsc pracy.

4.Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała u podatnika wzrost liczby zatrudnionych na terenie Gminy Śliwice, w pełnym wymiarze czasu pracy.

5.Prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3, przedsiębiorca nabywa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wójt Gminy Śliwice potwierdził spełnienie warunków do uzyskania pomocy na podstawie uchwały.

6.Uzyskanie ulgi wymaga wypełnienia warunków określonych w § 1 ust. 4 w okresie 12miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów, o których mowa w pkt. 3.

7.Prawo do zwolnienia podatnik traci w przypadku jeżeli wymagany poziom zatrudnienia nie zostanie utrzymany przez cały okres, na który udzielono zwolnienia, bądź w tym okresie podatnik zatrudni osobę, od której wbrew obowiązującym przepisom nie będzie odprowadzał zobowiązań wobec ZUS, zobowiązań podatkowych lub innych obowiązkowych danin publicznych.

8.Zwolnienie w odniesieniu do tego samego gruntu, budynku i budowli lub ich części, może być udzielone tylko jeden raz.

9.W przypadku dokonania inwestycji na gruncie dotychczas opadatkowanym i przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej, zwolnieniu podlegają wyłącznie nowe budynki i budowle powstałe w wyniku inwestycji.

§2.Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)grunt, na którym dokonano inwestycji - grunt, na którym zakończono prace związane zrealizacją inwestycji na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę,

2)nowo wybudowany budynek - obiekt budowlany odebrany do użytku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w roku poprzedzającym powstanie obowiązku podatkowego,

3)nowo powstała budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, którego użytkowanie rozpoczęto wroku poprzedzającym powstanie obowiązku podatkowego,

4)inwestycja - budowa lub rozbudowa obiektów budowlanych.

§3. 1.Zwolnienie od podatku od nieruchomości o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi pomoc deminimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wsprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE L352 z 24.12.2013 r.).

2.Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 stanowi pomoc de minimis, która może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, dla którego wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej otrzymanej pomocy de minimis przez danego przedsiębiorcę w bieżącym roku kalendarzowym tj. w tym w którym złożył wniosek oraz dwóch poprzedzajacych latach, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto.

3.Wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze drogowego transportu towarów nie może przekroczyć równowartości 100 tys. euro brutto, otrzymanej w okresie 3 lat podatkowych.

4.Określone pułapy pomocy de minimis stosuje się bez względu na formę i cel pomocy. Okres trzech lat podatkowych ustala się przez odniesienie do lat obrachunkowych stosowanych przez przedsiębiorstwo w danym państwie członkowskim.

5.Zwolnienie, o którym mowa dotyczy wszelkiej działalności poza działalnością określoną w artykule 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EU) nr 1407/2013.

§4. 1.Zwolnienie od podatku przyznaje się na wniosek (stanowiący załącznik nr 1) podatnika, do którego należy dołączyć:

1)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

2)dokument potwierdzający zgłoszenie osób zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego,

3)REGON,

4)pozwolenie na budowę,

5)informację w sprawie podatku od nieruchomości lub deklarację na podatek od nieruchomości,

6)pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

7)oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień złożenia wniosku z wyszczególnieniem ilości nowo utworzonych miejsc pracy,

8)imienną listą zatrudnionych pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy,

9)zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał wnioskodowca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzajacych go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (według załącznika nr 2),

10)formularz określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

2.Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest na żądanie organu udzielającego pomocy do przedłożenia dodatkowych informacji, niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§5. 1.Przedsiębiorca, który otrzymał zwolnienie w podatku od nieruchomości zobowiązany jest w terminie do 15 lutego każdego roku, przedłożyć Wójtowi Gminy:

1)informację o wielkości otrzymanej pomocy de minimis,

2)oświadczenie o utrzymaniu zwiększonego zatrudnienia,

3)imienną listę zatrudnionych pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy,

4)zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek.

2.W przypadku otrzymania pomocy ponad dopuszczalną wartość, Wójt Gminy Śliwice wterminie jednego miesiąca dokona korekty zwolnienia w podatku od nieruchomości i wyda decyzję w sprawie zwrotu nadwyżki ponad dopuszczalną wartość.

§6. 1.Podatnik jest obowiązany powiadomić Wójta Gminy Śliwice o powstaniu okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia w podatku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

2.Prawo do zwolnienia wygasa od ostatniego dnia miesiąca, w którym podatnik przestał wypełniać niezbędne do zwolnienia warunki.

3.Podatnik, który przekazał Wójtowi Gminy Śliwice błędne informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie w podatku, albo nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres jego trwania, a już wykorzystane zwolnienie staje się zaległością podatkową ipodlega zwrotowi do budżetu gminy.

4.Organ podatkowy ma prawo do przeprowdzenia kontroli u podatnika korzystającego ze zwolnienia w zakresie przestrzegania przez niego warunków udzielonego zwolnienia.

§7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śliwice.

§8.Traci moc Uchwała Nr X/65/07 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na tarenie Gminy Śliwice (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 58, poz. 1010, z 2005 r. Nr 25, poz. 438, z 2007 r. Nr127, poz. 1923).

§9.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy


ZbigniewZwoliński

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Śliwice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

 Uzasadnienie

Wprowadza się program pomocy publicznej de minimis dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje oraz tworzących miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Śliwice. Pomoc w ramach programu będzie udzielana pod warunkiem, że wartość pomocy brutto nie przekroczy 200000 euro w okresie trzech kolejnych lat, a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego 100000 euro. Za każde nowo utworzone miejsce pracy związane z nową inwestycją  na terenie Gminy Śliwice zwalnia się zpodatku od nieruchomości powierzchnię budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji iKonsumentów w Warszawie pismem z dnia 27 marca 2015 r. nr DDO-530-160/2/15/M6.


[1]]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072