Fundamentalny wpływ na życie człowieka ma jego edukacja. Najmłodsi mieszkańcy gminy edukacyjną przygodę rozpocząć mogą w Przedszkolu „Borowiaczek” w Śliwicach. Tu najmłodsi odkrywają i rozwijają swoje zdolności, uczą się pewności siebie i zaradności poznają pierwsze litery i nabierają przyzwyczajeń do obowiązków szkolnych. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym realizując cele wychowania przedszkolnego wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj.: 10-lecie "Borowiaczka" 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Dla osiągnięcia celów wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 10-lecie "Borowiaczka" 7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne ,budzenie zainteresowań technicznych;
11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

Szczególną formą edukacji prowadzoną w Przedszkolu jest edukacja regionalna. Daje ona dzieciom poczucie przynależności i więzi. Tradycje borowiackie najmłodsi kultywują poprzez śpiew, taniec i gwarę borowiacką. Dzieci posiadają także tradycyjne stroje zdobione haftem borowiackim. Wykonywane przez najmłodszych prace często związane są z motywem borowiackim, przez co poznają i doceniają niezwykle cenne walory regionalne.