REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI IPORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŚLIWICE

 Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1.Regulamin utrzymania czystości iporządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Śliwice.

§2.Ilekroć wregulaminie jest mowa o:

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę zdnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz. U. z2016 r., poz. 250);

2)jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Śliwice rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 Rozdział 2.
Wymagania wzakresie utrzymania czystości iporządku na terenie nieruchomości

§3.Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Śliwice zapewniają utrzymanie nieruchomości wczystości iporządku, wykonując obowiązki wynikające zustawy oraz poprzez:

1)usuwanie zanieczyszczeń zczęści nieruchomości służących do użytku publicznego;

2)wyposażenie nieruchomości wpojemniki do zbierania odpadów komunalnych, októrych mowa wrozdziale 3;

3)przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca wcelu ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych;

4)ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych wmiejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających ztych urządzeń ipracowników jednostki wywozowej;

5)utrzymanie czystości wmiejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych;

6)zbieranie odpadów komunalnych wpojemnikach do tego celu przeznaczonych wsposób określony wrozdziale 2i 3.

§4.Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1)papier itektura;

2)metale;

3)tworzywa sztuczne;

4)opakowania wielomateriałowe;

5)szkło;

6)odpady komunalne ulegające biodegradacji ( wtym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji);

7)przeterminowane leki i chemikalia;

8)zużyte baterie iakumulatory;

9)zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny;

10)meble iinne odpady wielkogabarytowe;

11)odpady budowlane irozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

12)zużyte opony;

13)odpady zielone

14)tekstylia i odzież

§5. 1.Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać wodpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych waptekach lubprzekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2.Odpady wpostaci zużytych baterii iakumulatorów małogabarytowych należy umieszczać wodpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych wbudynkach użyteczności publicznej, przekazywać do punktów sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3.Chemikalia oraz zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton powstające wgospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu ich sprzedaży lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

4.Zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny powstający wgospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu ich sprzedaży, bądź do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5.Meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6.Odpady budowlane irozbiórkowe z prowadzenia drobnych prac prowadzonych we własnym zakresie  należy zbierać wpojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów iprzekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7.Tekstylia i odzież należy umieszczać wodpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych wposzczególnych miejscowościach na terenie gminy Śliwice.

8.Odpady zielone (takie jak: trawa, liście, resztki roślin) można:

a)gromadzić w przydomowych kompostownikach lub

b)przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9.Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić wpojemnikach, natomiast odpady wskazane w§ 4pkt.1-6 wodpowiednio oznakowanych workach.

§6. 1.Właściciele nieruchomości, na terenie których wwyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie ina własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia (sąsiednich nieruchomości) inegatywnego oddziaływania na środowisko.

2.Fakt posiadania kompostownika należy zgłosić na piśmie do Urzędu Gminy Śliwice.

§7.Właściciel nieruchomości, na której znajduje się ogródek letni, kiosk lub punkt gastronomiczny zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów wpojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających wzwiązku zich funkcjonowaniem oraz do utrzymania czystości iporządku, wtym zmywania chodnika wrazie potrzeby, na terenie przylegającym do obiektu wodległości nie mniejszej niż 2,0 m.

§8. 1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2.Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie wczęści obejmującej nadwozie pojazdu.

3.Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie wzakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1)nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko wtym emisji hałasu ispalin;

2)gromadzenia powstających odpadów wurządzeniach do tego przeznaczonych;

3)zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§9. 1.Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń zchodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości,  służących do użytku publicznego.

2.Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich wmiejsca niepowodujące zakłóceń wruchu pieszym ipojazdów, umożliwiając ich zebranie przez zarządcę drogi.

 Rozdział 3.
Rodzaje iminimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń iich utrzymywania wodpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym itechnicznym

§10. 1.Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości wpojemniki do zbierania odpadów komunalnych oodpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, szczelne, zamykane, odpowiadające obowiązującym normom, wilości zapewniającej ich nie przepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej wrozdziale 4i opojemności wynoszącej minimum:

1)kosze uliczne ominimalnej pojemności  20 litrów;

2)kosze na odpady ominimalnej pojemności 120 litrów;

3)worki ominimalnej pojemności  60 litrów;

4)kontenery ominimalnej pojemności  5m3.

2.Odpady komunalne należy gromadzić wpojemnikach ominimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1)dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a)niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,

b)segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu opojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;

2)dla szkół wszelkiego typu 3litry na każdego ucznia ipracownika;

3)dla żłobków iprzedszkoli 3litry na każde dziecko ipracownika;

4)dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na lokal;

5)dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy punkt;

6)dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

7)dla zakładów rzemieślniczych, usługowych iprodukcyjnych wodniesieniu do pomieszczeń biurowych isocjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;

8)dla pensjonatów iośrodków wypoczynkowych 20 litrów na jedno łóżko;

9)dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych 240 litrów na każdą działkę wokresie od 01 kwietnia do 30 września każdego roku i120 litrów poza tym okresem;

10)w przypadku lokali handlowych igastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady ominimalnej pojemności 60 litrów.

3.Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników lub worków:

1)kolor żółty – przeznaczone do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych imetali;

2)kolor zielony- przeznaczone do zbierania szkła;

3)kolor brązowy – przeznaczone do zbierania bioodpadów (w tym odpadów zielonych).

§11.Zakazuje się:

1)zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych wpojemnikach wsposób uniemożliwiający ich usunięcie zpojemnika;

2)w celu utrzymania pojemników, kontenerów lub koszy ulicznych wodpowiednim stanie technicznym nie należy do nich wrzucać: śniegu, lodu, gruzu, gorących popiołów, żużli, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących iwybuchowych, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów iinnych odpadów niebezpiecznych, odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych;

3)magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4)umieszczania wpojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane irozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie iakumulatory, zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny, meble iinne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie iusuwać na zasadach określonych wniniejszej uchwale;

5)umieszczania wpojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących zdziałalności gospodarczej;

6)pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne utrzymuje się wnależytym stanie sanitarnym poprzez poddanie ich czyszczeniu idezynfekcji.

§12. 1.Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać wmiejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.

2.W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wdniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika wporozumieniu zjednostką wywozową.

§13. 1.Zarządca drogi wykonując obowiązki wynikające zart. 5ust. 4ustawy ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, wtym wszczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz wmiejscach odużym natężeniu ruchu pieszego.

2.Przepisy ust. 1stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których przebiegają główne ciągi piesze służące użyteczności publicznej.

3.Do ustawiania koszy ulicznych izapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli wpobliżu obiektu handlowego nie ustawiono koszy ulicznych, októrych mowa wyżej. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

4.Za stan sanitarny, techniczny iporządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

 Rozdział 4.
Częstotliwość isposób pozbywania się odpadów komunalnych inieczystości ciekłych zterenu nieruchomości oraz zterenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§14.Odbieranie odpadów komunalnych musi następować wterminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§15.Ustala się następującą częstotliwość odbierania  i pozbywania sie odpadów komunalnych zterenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1)odpady mokre (bioodpady)- nie rzadziej niż raz wmiesiącu:

2)odpady suche czyli wyselekcjonowane: papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

3)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz wmiesiącu;

4)odpady zkoszy ulicznych na całym obszarze gminy- nie rzadziej niż 1raz wtygodniu;

5)odpady komunalne zcmentarzy - nie rzadziej niż co 2miesiące;

6)z terenów ogródków letnich - nie rzadziej niż raz wtygodniu;

7)odpady budowlane irozbiórkowe – przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8)meble iinne odpady wielkogabarytowe – przekazywać dopunktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

§16.Wywóz nieczystości ciekłych musi następować wterminach zapobiegających przepełnieniu iprzelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu jednak nie rzadziej niż co 3miesiące.

§17.Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Śliwice winny być przekazywane do punktu zlewnego.

 Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające zwojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§18.Wytwórcy odpadów komunalnych, wcelu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, powinni, wmiarę możliwości:

1)świadomy wybór produktów pod kątem ilości izawartości;

2)wielokrotne używanie produktów iopakowań;

3)stosowanie odświeżania, renowacji idrobnych napraw produktów;

4)unikanie produktów, nie nadających się do recyklingu, kompostowania;

5)unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;

6)zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

 Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§19.Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:

1)wyeliminowania zagrożeń iuciążliwości dla mieszkańców, wszczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;

2)zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami wcelu niedopuszczenia do zniszczeń izanieczyszczeń nieruchomości, terenów ibudynków użyteczności publicznej;

3)natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów iinnych nieczystości) zklatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic ichodników, pozostawionych przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.

§20. 1.Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, aagresywnego dodatkowo wkagańcu.

2.Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia.

 Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych zprodukcji rolniczej, wtym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub wposzczególnych nieruchomościach

§21. 1.Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych zprodukcji rolniczej nie może być uciążliwe dla innych osób, uciążliwości hodowli ichowu zwierząt nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości, na której się znajdują.

2.Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie wnieruchomościach:

1)zabudowy wielorodzinnej;

2)skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego;

3)na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej iobsługi mieszkańców.

§22. 1.Hodowla zwierząt powinna być usytuowana iprowadzona wtaki sposób, aby nie pogarszała warunków sanitarnych iporządkowych otoczenia.

2.Pszczoły należy trzymać wulach ustawionych w takiej odległości od granicy sąsiednich nieruchomości, aby nie stanowiły one uciążliwości dla ich właścicieli.

 Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji iterminy jej przeprowadzania

§23. 1.Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których znajdują się następujące obiekty: punkty zbiorcze odpadów stałych, obiekty zbiorowego żywienia, sklepy oraz hurtownie przechowujące żywność, budynki wielomieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich.

2.Deratyzację należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku w terminach: od 1 do 31 marca oraz od 1 października do 30 listopada.

 

 

 Uzasadnienie

Zgodnie zart. 11 ustawy zdnia 28 listopada 2014 r. ozmianie ustawy outrzymmaniu czystości iporządku wgminanch oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 87) regulaminy utrzymania czystości ipotrządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia wżycie ustawy, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niz przez 18 m-cy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  Powyższa ustawa weszła wżycie 1 lutego 2015 r., zatem Rada Gminy Śliwce powinna uchwalić nowy regulamin do 31 lipca 2016 r. Zgodnie zart 4ust.1 ustawy zdnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości iporządku wgminanch (Dz.U. z2016 poz. 250 ), rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości iporządku na terenie gminy po zasięgnięciu opini państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.