REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI IPORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŚLIWICE

 Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1.Regulamin utrzymania czystości iporządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Śliwice.

§2.Ilekroć wregulaminie jest mowa o:

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę zdnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz. U. z2016 r., poz. 250);

2)jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Śliwice rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.