W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów polega na przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy Gminy Śliwice zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku.

Podstawowe obowiązki gminy:

- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem, (tj. z nieruchomości zamieszkałych)

- Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, (tzn. PSZOK)

- Właściwe zagospodarowanie odpadów,

- Sprawozdawczość dotyczącą funkcjonowania systemu oraz osięgnięcia poziomu recyklingu,

- Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami

- Edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Obowiązki właścicieli nieruchomości

- Złożenie deklaracji do dnia 31 marca 2013 roku oraz każdorazowej korekty danych,

- Wyposażyć nieruchomość w pojemniki,

- Prowadzenie segregacji odpadów komunalnych,

- Dokonywać opłaty za odbiór odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną deklaracją.

Opłaty

Metoda oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone uchwałą Rady Gminy Śliwice.

Od 1 kwietnia 2019r. obowiązuja nowe stawki

1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby, w wysokości 13 zł miesięcznie;
2) od gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób, w wysokości 26 zł miesięcznie;
3) od gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób, w wysokości 39 zł miesięcznie;
4) od gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób, w wysokości 49 zł miesięcznie;
5) od gospodarstwa domowego składającego się z 5 osób, w wysokości 54 zł miesięcznie;
6) od gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób, w wysokości 59 zł miesięcznie.

2. Miesięczną stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny:

1) od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby, w wysokości 26 zł miesięcznie;
2) od gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób, w wysokości 52 zł miesięcznie;
3) od gospodarstwa domowego składającego się z 3 osoby, w wysokości 78 zł miesięcznie;
4) od gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób, w wysokości 98 zł miesięcznie;
5) od gospodarstwa domowego składającego się z 5 osoby, w wysokości 108 zł miesięcznie;
6) od gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób, w wysokości 118 zł miesięcznie.

 

Selektywna zbiórka odpadów

Segregacja materiałów papierowych

wrzucamy:

gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

nie wrzucamy:

kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach), kalki, papier termiczny i faksowy, tapety, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

Segregacja szkła

wrzucamy:

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy:

porcelana i ceramika, doniczki, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory, szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne, fajans, ekrany i lampy telewizyjne, lustra, szyby samochodowe.

Segregacja tworzywa sztucznego

wrzucamy:

puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), materiały wielomateriałowe (np. Kartony po mleku lub napojach).

nie wrzucamy:

butelki po olejach spożywczych i samochodowych, opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach, styropian, guma, butelki z jakąkolwiek zawartością, puszki po farbach czy baterie, opakowania po aerozolach, lekach, opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD, Torebek i folii biodegradowalnej

Segregacja bioodpadów

Wrzucamy:

odpady ogrodowe: liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, chwasty, resztki warzyw i owoców, kora drzew, słoma i siano,odpady kuchenne: resztki warzyw i owoców, suche pieczywo, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,trociny, obornik, popiół drzewny.

Nie wrzucamy:

metal, plastik, szkło, pieluchy, podpaski, resztki budowlane, worki z odkurzacza, popiół inny niż z palenia drewna, odpady zawierające chemikalia.


Prawo miejscowe dotyczące odpadów komunalnych:

- Uchwała NR XXIV/139/12 RGŚ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice

- Uchwała NR XXIV/140/12 RGŚ w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-

- Uchwała Nr XXXVII/242/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- Uchwała NR XXV/153/12 RGŚ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXXVII/243/14 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- Uchwała nr III/33/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty