W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów polega na przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy Gminy Śliwice zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku.

Podstawowe obowiązki gminy:

- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem, (tj. z nieruchomości zamieszkałych)

- Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, (tzn. PSZOK)

- Właściwe zagospodarowanie odpadów,

- Sprawozdawczość dotyczącą funkcjonowania systemu oraz osięgnięcia poziomu recyklingu,

- Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami

- Edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Obowiązki właścicieli nieruchomości

- Złożenie deklaracji do dnia 31 marca 2013 roku oraz każdorazowej korekty danych,

- Wyposażyć nieruchomość w pojemniki,

- Prowadzenie segregacji odpadów komunalnych,

- Dokonywać opłaty za odbiór odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną deklaracją.

Opłaty

Metoda oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone uchwałą Rady Gminy Śliwice.

Od 26 marca 2015r. obowiązuja nowe stawki

1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby, w wysokości 9 zł miesięcznie;
2) od gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób, w wysokości 16 zł miesięcznie;
3) od gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób, w wysokości 22 zł miesięcznie;
4) od gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób, w wysokości 27 zł miesięcznie;
5) od gospodarstwa domowego składającego się z 5 osób, w wysokości 30 zł miesięcznie;
6) od gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób, w wysokości 33 zł miesięcznie.

2. Miesięczną stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny:

1) od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby, w wysokości 18 zł miesięcznie;
2) od gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób, w wysokości 32 zł miesięcznie;
3) od gospodarstwa domowego składającego się z 3 osoby, w wysokości 44 zł miesięcznie;
4) od gospodarstwa domowego składającego się z 4 osób, w wysokości 54 zł miesięcznie;
5) od gospodarstwa domowego składającego się z 5 osoby, w wysokości 60 zł miesięcznie;
6) od gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób, w wysokości 66 zł miesięcznie.

 

Selektywna zbiórka odpadów

Segregacja materiałów papierowych

wrzucamy:

gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

nie wrzucamy:

kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach), kalki, papier termiczny i faksowy, tapety, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

Segregacja szkła

wrzucamy:

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy:

porcelana i ceramika, doniczki, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory, szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne, fajans, ekrany i lampy telewizyjne, lustra, szyby samochodowe.

Segregacja tworzywa sztucznego

wrzucamy:

puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), materiały wielomateriałowe (np. Kartony po mleku lub napojach).

nie wrzucamy:

butelki po olejach spożywczych i samochodowych, opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach, styropian, guma, butelki z jakąkolwiek zawartością, puszki po farbach czy baterie, opakowania po aerozolach, lekach, opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD, Torebek i folii biodegradowalnej

Segregacja bioodpadów

Wrzucamy:

odpady ogrodowe: liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, chwasty, resztki warzyw i owoców, kora drzew, słoma i siano,odpady kuchenne: resztki warzyw i owoców, suche pieczywo, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,trociny, obornik, popiół drzewny.

Nie wrzucamy:

metal, plastik, szkło, pieluchy, podpaski, resztki budowlane, worki z odkurzacza, popiół inny niż z palenia drewna, odpady zawierające chemikalia.


Prawo miejscowe dotyczące odpadów komunalnych:

- Uchwała NR XXIV/139/12 RGŚ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice

- Uchwała NR XXIV/140/12 RGŚ w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-

- Uchwała Nr XXXVII/242/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

- Uchwała NR XXV/153/12 RGŚ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXXVII/243/14 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej