folia rolnicza

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) podaję do wiadomości adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

czarne worki ze śmieciami

Dnia 06 września 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. w zakresie częstotliwości odbioru odpadów od mieszkańców oraz metody ustalania opłat za odbiór odpadów z gospodarstwa domowego. Przepisy ustawy dopuszczają kontynuację zawartych przed 06 września 2019r. z firmą umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez okres , na jaki zostały one zawarte.

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów polega na przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy Gminy Śliwice zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku.