W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy outrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów polega na przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy Gminy Śliwice zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku.