niemowlę

Śliwickie becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana ze środków własnych gminy na dzieci urodzone w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., kwota świadczenia - 1000 zł niezależnie od dochodu rodziny. 

Wniosek o ustalenie prawa do jednozrazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest:  dostarczenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położoną potwierdzające fakt pozostawania pod opieką medyczną przez matkę dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy opiekuna faktycznego i opiekuna prawnego dziecka) oraz  potwierdzenie zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Śliwice przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem porodu, przysposobieniem dziecka albo objęcia dziecka opieką faktyczną. Śliwickie becikowe przysługuje jednemu z rodziców dziecka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, rozpoczyna nabór wniosków na „Śliwickie becikowe” od dnia 20. marca 2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w referacie świadczeń rodzinnych GOPS, biuro nr 2 lub telefonicznie pod numerem 52 33 40 728.

pdfWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUU URODZENIA DZIECKA SLIWICKIE BECIKOWE.pdf

Więcej informacji na stronie GOPS Śliwice