kościół w Śliwicach z lotu ptaka

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Śliwice ogłasza nabór wstępnych wniosków zgłoszenia o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z zasadami programu Gmina Śliwice ma możliwość złożenia wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków. Dofinansowanie z Programu może wynieść nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.

Podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do wypełnienia i złożenia wstępnego wniosku zgłoszenia o udzielenie dotacji.

Szczegóły dotyczące programu, regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie oraz innych dokumentów  udostępnionych na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego dostępne są: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Wstępny wniosek zgłoszenia o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wzór poniżej) należy złożyć w terminie nieprzekraczalnym do 13 marca 2023 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Śliwicach.

Samo złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Gminę Śliwice  wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednocześnie informujemy, że oprócz kryterium kolejności zgłoszeń premiowane będą prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi lub obiekty pełniące funkcje społeczno-użyteczne.

Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

Wypełnienie i złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej w zakresie dotacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Śliwice.

docWstępny wniosek zgłoszenie o udzielenie_dotacji.doc

pdfWstępny wniosek zgłoszenie o udzielenie dotacji.pdf