dodatek węglowy

W dniu 11 sierpnia 2022 r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DODATKU WĘGLOWEGO ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO NA STRONIE GOPS ŚLIWICE

 

https://sliwice.naszops.pl/       :

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
 • główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).


Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się:

 • węgiel kamienny,
 • brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ważne!

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?

 • dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych
 • przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Kto przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski:

 • obywatelom polskim
 • cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie obowiązuje kryterium dochodowe        

Kiedy złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać ze strony GOPS Śliwice https://sliwice.naszops.pl/ lub w siedzibie Ośrodka – biuro nr 2

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Ważne!

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Komu nie będzie przysługiwał?

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało
z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie
w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski można składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Śliwicach przy ul. Ks. dra St. Sychowskiego 28, biuro nr 2 oraz w formie elektronicznej
z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


52 33 40 720,
52 33 40 729.

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatku węglowym: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712

pdfwniosek-dodatek-weglowy.pdf