osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

pdfzarzadzenie.pdf

pdfOgoszenie_o_konkursie_Ograniczanie_i_zapobieganie_wykluczeniom_spolecznym_ludnoci_starszej.pdf

pdfowiadczenie_rachunek_bankowy.pdf

pdfowiadczenie_vat.pdf

pdfZacznik_Nr_1_-_Karta_oceny_formalnej.pdf

pdfZacznik_Nr_2_-_Karta_oceny_merytorycznej.pdf

pdfZacznik_Nr_3_-_oferta.pdf

pdfZacznik_Nr_4_-_sprawozdanie.pdf