kompostownik

Urząd Gminy w Śliwicach informuje, że od miesiąca czerwca br. rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.


Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.
Jeżeli właściciel nieruchomości, która korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

 

  1. Nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. Nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. Uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,


Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jeden z przesłanek.
Ponadto Urząd Gminy w Śliwicach informuje mieszkańców, że będzie przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady , które podlegają selektywnej zbiórce. Prawidłowa segregacja ma wpływ na ponoszone stawki za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, będą podlegać podwyższonej czterokrotnie opłacie za odbiór odpadów ( w naszym przypadku jest to kwota 68 zł. od osoby).