azbest

Osoby zainteresowane, które planują zutylizować azbest do końca września 2021 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy najpóźniej do 30 czerwca 2021 celem złożenia stosownego wniosku.Wnioskodawca nie ponosi kosztów demontażu, utylizacji i transportu wyrobów zamierających azbest. W przypadku wyczerpania budżetu na bieżący rok, nabór zostanie zakończony szybciej

 

Druki do pobrania

pdf wniosek o dofinansowanie do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu (Urząd)

pdfzgłoszenie budowy – robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (Starostwo)

pdf oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Starostwo)

pdfopis prac związany z wymianą pokrycia dachowego (Starostwo)

pdfklauzula RODO (Starostwo)

pdfInformacja Starostwo.pdf - wymagany jest podpis Wójta bądź osoby upoważnionej do dziania w jego imieniu

 

W przypadku gdy obiekt wpisany jest do ewidencji zabytków lub leży w strefie konserwatorskiej  należy wysłać wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej

pdfkonserwator zabytków