osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy informuje, że z dniem 23 września 2020 roku rozpoczną się konsultacje „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Śliwice na 2021 rok” i zaprasza do czynnego udziału.


Uwagi do ww. programu można składać w formie pisemnych uwag, opinii i wniosków na adres:
Urząd Gminy Śliwice
ul. Sychowskiego 30
89-530 Śliwice
w terminie do 15 października 2020 roku. Szczegóły dotyczące konsultacji zostaną umieszczone na stronie: www.sliwice.pl, na stronie bip.sliwice.pl w zakładce „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”. Druki będzie można pobrać także w pokoju nr 11 - Urzędu Gminy w Śliwicach.
Więcej informacji pod adresem: http://bip.sliwice.pl/a,19948,konsultacje-na-2021-rok.html