Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Śliwice

przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiąca własność gminy Śliwice. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, na stronie internetowej Gminy Śliwice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu