1. Ogólne zasady

 • Dofinansowanie w formie dotacji 50 % kosztów kwalifikowanych max 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Przedsięwzięcie: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy od 2 kW do 10 kW na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 • Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejących instalacji fotowoltaicznych.
 • Dofinansowania udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.
 • Beneficjentem są osoby fizyczne wytwarzające energie elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikrostacji.
 • Urządzeni muszą być nowe, beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania we wskazanej we wniosku lokalizacji.
 • Koszty kwalifikowane: zakup, montaż, odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.
 • WYMAGANY jest licznik dwukierunkowy (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).
 • Kwalifikowalność kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r.

2. Terminy i sposób składania wniosków

 • Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji wniosków.
 • Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 1).

Szczegółowe informacje nt. programu, w tym regulamin i formularz wniosku o dofinansowanie, dostępne na stronie NFOŚiGW. Informacji udzielają także Doradcy Energetycznie WFOŚiGW w Toruniu.