Wójt Gminy Śliwice ogłasza nabór na wolne samodzielne stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Śliwice, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice

1.Stanowisko pracy:

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi informatycznej Urzędu Gminy

 

2.Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,

6) doświadczenie zawodowe - 2- letni staż pracy,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wiecej informacji o naborze tutaj: bip.sliwice.pl/