Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin składania ofert do 28 stycznia 2019 roku do godz. 10.00 do Urzędu Gminy w Śliwicach, ul. Ks.dra St.Sychowskiego 30, pokój nr 11.

docOgoszenie-o-konkursie.doc

docWzór_oferty.doc

docZarządzenie-Wójta-Gminy.doc