Uprzejmie zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Śliwice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 8.00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Śliwice.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm1.)

pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Wnioski i interpelacje składane przez radnych.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 roku,

b) poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Śliwice,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kręgu.

7.Zapytania i wolne wnioski.

8.Odpowiedzi na interpelacje składane przez radnych.

9.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Zwoliński

Materiał sesyjny